بیوشیمی لیپینکات (حیدری)

ین کتاب شامل 7 بخش است

 1. ساختار و عملکرد پروتئین
 2. بیوانرژتیک و متابولیسم کربوهیدرات ها
 3. متابولیسم لیپید
 4. بیوانرژتیک و متابولیسم کربوهیدرات ها
 5. یکپارچگی متابولیسم
 6. تغذیه درمانی
 7. ذخیره و بیان اطلاعات ژنتیکی
 

بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع)

کتاب بیوشیمی هارپر برای اساتید و دانشجویان علوم پزشکی و زیستی ، کتابی کاملا شناخته شده است.
یکی از خصوصیات بارز این کتاب، بیان شیوا و در عین حال کامل و جامع مطالب است. استفاده از اشکال واضح و متعدد از ویژگی های دیگر این کتاب است.
در ویرایش سی ام کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018 نسبت به ویرایش بیست ونهم ، مطالب کاملا بصورت جامع و جدیدی در بخش های ساختار پروتئین و بیولوژی مولکولی اضافه شده است که نشان دهنده پویایی و به روز بودن نویسندگان این کتاب است.

جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 اندیشه رفیع

کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 درکنار هدف خود که ارائه درک مناسبی از جنین شناسی موارد بالینی مربوطه است؛ دراین کتاب با ارائه نمونه های بالینی متعدد ناشی از اختلالات روندهای ترکیبی، برمفاهیم پایه جنین شناسی تاکید شده است. این کتاب در 2 بخش سازماندهی شده است: بخش اول: شامل نمای کلی ازمراحل اولیه تکوین از گامتوژنزیس تا دوره رویان است. در بخش دوم: روند های اساسی رویان زایی برای هریک از دستگاه های بدن توصیف شده است . در هرفصل علاوه بر توصیف روند تکوین طبیعی دارای نکات بالینی است. همچنین باتوجه به اهمیت روزافزون ژنتیک و بیولوژی مولکولی در جنین شناسی و مطالعه ناهنجاری های مادرزادی بحث شده است. قسمت خلاصه هرفصل به صورت مروری و مختصر بر روی نکات مهم و کلیدی همان فصل است.

خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (اندیشه رفیع)

اصول بیوشیمی لنینجر یکی از منع های اعلام شده از طرف وزارت بهداشت و علوم برای کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف می باشد از ویژگی های خلاصه بیوشیمی لنینجر می توان به پوشش تمام مطالب اصلی کتاب با تاکید بر بخش های پررنگ آن در کنکور و سوالات کنکوری در انتهای هر فصل اشاره کرد.

 

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون هال2021 (اندیشه رفیع)

اثر پیش رو نسخه ی خلاصه شده ی ترجمه ی2021" Guyton and Hall textbook of medical physiology"است و آخرین ویرایشی است که تا بحال از این کتاب منتشر شده است. کتاب فیزیولوژی گایتون یکی از معدود کتب فیزیولوژی است که در عین سادگی مطالب، حاوی نکات بسیار مهم و روزمره در مورد فیزیولوژی پزشکی است. تلخیص این کتاب به نحوی انجام شده که به مطالب اصلی و بنیادی ضربه ای وارد نشود. کتاب حاضر به وسیله ی مترجمان کتاب اصلی که خود از فیزیولوژی دانان برجسته و پژوهشگران علوم زیستی هستند، تهیه شده و برای دانشجویانی که فرصت کافی برای مراجعه به متون اصلی مفصل گایتون و هال را ندارند، بسیار سودمند است.

مباحث کتاب در 383 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:فیزیولوژی عمومی و سلول
__فصل2:فیزیولوژی غشا عصب و عضله
__فصل3:قلب
__فصل4:سیستم گردش خون
__فصل5:کلیه ها و مایعات بدن
__فصل6:سلول های خونی، ایمنی و انعقاد خون
__فصل7:تنفس
__فصل8:فیزیولوژی هوانوردی، فضا و فیزیولوژی غواصی در اعماق دریا
__فصل9:اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی
__فصل10:حواس ویژه
__فصل11:نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی
__فصل12:فیزیولوژی دستگاه گوارش
__فصل13:متابولیسم مواد و تنظیم دما
__فصل14:غدد درون ریز و تولید مثل
__فصل15:فیزیولوژی ورزش

خلاصه فیزیولوژی پزشکی یونیک (اندیشه رفیع)

__فصل1:اصول کلی فیزیولوژی
__فصل2:فیزیولوژی دستگاه گردش خون
__فصل3:فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن
__فصل4:فیزیولوژی تنفس
__فصل5:فیزیولوژی اعصاب
__فصل6:فیزیولوژی دستگاه گوارش
__فصل7:غدد درون ریز و تولید مثل
__فصل8:فیزیولوژی ورزش

خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون هنری-دیویدسون 2017 (اندیشه رفیع)

کتاب "خون شناسی, انعقاد و طب انتقال خون" حاوی دو بخش و 14 فصل به شرح زیر است:
بخش4)هماتولوژی, انعقاد و طب انتقال خون
__فصل30:ارزیابی پایه ای خون و مغز استخوان
__فصل31:خون سازی
__فصل32:اختلالات گویچه های قرمز
__فصل33:اختلالات لکوسیت ها
__فصل34:بررسی فلوسیتومتری بدخیمی های بافت خون ساز
__فصل35:ایمونوهماتولوژی
__فصل36:طب انتقال خون
__فصل37:همافرز
__فصل38:بانک بافت و سلول های پروژنیتور
بخش5)هموستاز و ترومبوز
__فصل39:انعقاد و فیبرینولیز
__فصل40:پلاکت ها و بیماری فون ویلبراند
__فصل41:شناسایی آزمایشگاهی خطرات ترومبوتیک
__فصل42:درمان ضد ترومبوزی
__فصل76:تشخیص مولکولی بدخیمی های خونساز

خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون ۲۰۱۷ (حیدری)

کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

فهرست مطالب

 1. ارزیابی اولیه خون و مغز استخوان
 2. خون سازی
 3. اختلالات گلبول های قرمز اختلالات لکوسیتی
 4. ارزیابی فلوسیتومتری بدخیمی های هماتوپوئیتیک
 5. ایمونوهماتولوژی
 6. طب انتقال خون
 7. همافرز
 8. بانک بافت و سلول های پیش ساز
 9. انعقاد و فیبرینولیز
 10. اختلالات پلاکتی و بیماریهای فونویلبراند
 11. رویکرد آزمایشگاهی به خطر ترومبوز
 12. درمان ضد ترومبوز
 13. تشخیص ملکولی بدخیمی های خونی
 

علوم پزشکی

انواع کتاب های علوم پزشکی