شیمی عمومی مورتیمر جلد اول

شیمی عمومی 1  – چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری

کتاب شیمی عمومی 1 چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری نشر علوم دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری شامل 15 فصل با عناوین زیر می باشد: 

مقدمه
مقدمه ای بر نظریه اتمی
استوکیومتری ، بخش 1
استوکیومتری ، بخش 2
شیمی گرمایی
آرایش الکترون اتم ها
خواص اتم ها و پیوند یونی
پیوند کوالانسی
شکل هندسی مولکول ، اوربیتال مولکولی
گازها
مایعات و جامدات
محلول ها
واکنش هاش شیمیایی در محلول آبی
سینتیک شیمیایی
تعادل شیمیایی

شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم

شیمی عمومی ۲  – چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری

کتاب شیمی عمومی ۲ چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری نشر علوم دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری شامل ۱۴ فصل با عناوین زیر می باشد :

نظریه های اسید و باز
تعادل یونی بخش ۱
تعادل یونی بخش ۲
مبانی ترمودینامیک شیمیایی
الکتروشیمی
نافلزها بخش ۱
نافلزها بخش ۲
نافلزها بخش ۳
نافلزها بخش ۴
فلزات و متالوژی
ترکیبات کمپلکسی
شیمی هسته ای
شیمی آلی
بیوشیمی

علم جدید حیات رزونانس شکلی

فهرست مطالب:

فصل 1 مسائل حل نشده‌ي زيست­‌شناسي/ فصل 2 سه نظريه درباره‌ي شکل­‌زايي/ فصل 3 علت­‌هاي ايجاد شکل

فصل 4 ميدان­‌هاي عامل شکل­‌زايي/ فصل 5 تأثير و نفوذ شکل­‌هاي پيشين/ فصل 6 علل شکل­‌دهنده و فرآيند شکل­‌زايي

فصل 7 وراثت شکل/ فصل 8 تکامل شکل­‌هاي زيستي/ فصل 9 حرکت­‌ها و ميدان­‌هاي حرکتي

فصل 10 غريزه و يادگيري/ فصل 11 وراثت و تکامل رفتار/ فصل 12 چهار نتيجه­‌گيري ممکن

فسیل شناسی مهره داران (دانشگاه اصفهان)

نوشتار حاضر در ادامه کتاب ماکروفسیل‌ها تدوین شده به مباحث و اطلاعاتی در باب فسیل شناسی مهره‌داران اختصاص دارد. کتاب متشکل از هشت فصل با این عناوین است: کلیات، پیدایش و تکامل، ماهی‌ها، رده‌ دوزیستان، رده خزندگان، پرندگان، پستانداران، و پریمات‌ها. مولفان کتاب در مقدمه با اشاره با اهمیت علم فسیل شناسی مهره‌داران یادآور می‌شوند: "در ایران فسیل شناسی مهره‌داران هنوز جایگاه ارزشی و علمی خود را به دست نیاورده به طوری که پس از تالیف اولین کتاب فسیل شناسی مهره‌داران که در سال 1346 انتشار یافته تا کنون هیچ اثر علمی دیگری به زبان فارسی تدوین نگردیده...." در بخش دیگری از مقدمه آمده است: "تدریس چند ساله فسیل شناسی مهره‌داران و اجرای چند طرح پژوهشی در زمینه فسیل‌های مهره‌داران ایران، مؤلفین کتاب را بر آن داشت تا با استفاده از منابع موجود، جزوات درسی و گزارش‌های تحقیقات انجام شده در کشور از فسیل‌های ماهیان، خزندگان، پرندگان و پاره‌ای از پستانداران کتاب حاضر را تدوین نمایند".

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021 جلد اول (اندیشه رفیع)

این کتاب جلد اول ترجمه ی2021 Guyton and Hall textbook of medical physiologyویرایش چهاردهم است. کتاب پیش رو حاوی 730 صفحه ی تمام رنگی , 8 بخش و 45 فصل است. بخش های مختلف به ترتیب زیر در کتاب قرار گرفته اند: بخش1-مقدمه ای بر فیزیولوژی:سلول و فیزیولوژی عمومی بخش2-فیزیولوژی غشا, عصب و عضله بخش3-قلب بخش4-گردش خون بخش5-کلیه ها و مایعات بدن بخش6-سلول های خونی, ایمنی و انعقاد خون بخش7-تنفس بخش8-فیزیولوژی هوانوردی, فضا و غواصی در اعماق دریا

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021 جلد دوم (اندیشه رفیع)

این کتاب جلد دوم ترجمه ی2021 Guyton and Hall textbook of medical physiologyاست و آخرین ویرایشی است که تا بحال از این کتاب منتشر شده است. کتاب فیزیولوژی گایتون یکی از معدود کتب فیزیولوژی است که در عین سادگی مطالب, حاوی نکات بسیار مهم و روزمره در مورد فیزیولوژی پزشکی است. کتاب پیش رو حاوی 1418 صفحه ی تمام رنگی , 7 بخش و 40 فصل است.مطالب بخش اول تا آخر بخش هشتم در جلد اول و مطالب بخش نهم تا بخش پانزدهم در جلد دوم قرار گرفته است. بخش های مختلف به ترتیب زیر در کتاب قرار گرفته اند: بخش9)دستگاه عصبی1:اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی بخش10)دستگاه عصبی2:حس های ویژه بخش11)دستگاه عصبی; نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی بخش12)فیزیولوژی دستگاه گوارش بخش13)متابولیسم و تنظیم دما بخش14)غدد درون ریز و تولیدمثل بخش15)فیزیولوژی ورزش

فیزیولوژی گیاهی (جلد اول)

مولف: حسن ابراهیم‌زاده
ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 690
نوبت چاپ: 6
تاریخ انتشار: 1390

فیزیولوژی گیاهی (جلد دوم)

مولف: دکتر حسن ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 544
نوبت چاپ: ششم
تاریخ انتشار: 1395

فیزیولوژی گیاهی (جلد ششم)

مولف: دکتر حسن ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 653
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1377

فیزیولوژی گیاهی (جلد پنجم)

مولف: دکتر حسن ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 474
نوبت چاپ: سوم
تاریخ انتشار: 1395

فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد اول

 کتاب فیزیولوژی تایز و زایگر جلد اول نوشته تایز- زایگر- مولر- مورفی  است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب 664 صفحه  ای که از سال 1398 تا کنون سه بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 13 مبحث اصلی زیر، فیزیولوژی گیاهی را مورد بررسی قرار می دهد:

فصل 1: معماری گیاه و سلول

فصل 2: ساختار ژنوم و بیان ژن

فصل 3: آب و سلول های گیاهی

فصل 4: موازنه آب در گیاهان

فصل 5: تغذیه معدنی

فصل 6: انتقال مواد محلول

فصل 7: فتوسنتز: واکنش های نوری

فصل 8: فتوسنتز: واکنش های کربن

فصل 9: فتوسنتز: ملاحضات فیزیولوژیک و اکولوژیک

فصل 10: زیست شناسی روزنه

فصل 11: انتقال در آوند آبکش

فصل 12: تنفس و متابولیسم لپیید

فصل 13: آسیمیلاسیون عناصر غذایی معدنی

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد دوم

 کتاب فیزیولوژی تایز و زایگر جلد دوم نوشته تایز- زایگر- مولر- مورفی  است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب 672 صفحه  ای که از سال 1398 تا کنون دو بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و از فصل 14 تا فصل 24 فیزیولوژی گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 14: دیواره های سلولی: ساختار، شکل گیری و گسترش(توسعه)

فصل 15: پیام ها و انتقال پیام

فصل 16: پیام های نور خورشید

فصل 17: جنین زایی

فصل 18: خواب بذر،جوانه زنی و استقرار گیاهچه

فصل 19: رشد رویشی و اندام زایی

فصل 20: کنترل گلدهی و نمو گل

فصل 21: گامتوفیت ها،گرده افشانی، بذور و میوه ها

فصل 22: پیری گیاه و مرگ سلول

فصل 23: برهمکنش های زیستی

فصل 24: تنش غیرزنده

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

 

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی