بیوشیمی عمومی دو جلدی (دانشگاه تهران)

بیوشیمی عمومی (دو جلدی) ملک نیا شهبازی دانشگاه تهران

مبانی شیمی آلی (نوپردازان)

شیمی آلی در تمام زندگی ما وجود دارد. واکنش و بر هم کنش مولکول های آلی امکان دیدن، بوییدن، و غلبه بر ترس را به ما می دهند. شیمی آلی فنجانی از قهوه مورد علاقه ماست که کافئین موجود در آن ما را بیدار نگه می دارد. شیمی آلی، مولکول هایی برای درمان بیماری ها، دفع آفت های کشاورزی، و تمیز کردن لباس ها در اختیار ما قرار می دهد. کنجکاوی در مورد حیات و موجودات زنده مستلزم داشتن درک بنیادی از شیمی آلی است.

اساس شیمی آلی به میانه سده هیجدهم میلادی بر می گردد، هنگامی که کیمیاگران به تفاوت های تبیین ناپذیر بین ترکیبات به دست آمده از موجودات زنده و ترکیبات حاصل از کانی ها توجه کردند. استخراج و خالص سازی ترکیبات حاصل از گیاهان و جانوران پر دردسر بود. حتی پس از خالص سازی نیز کار کردن با آن ها دشوار بود و خیلی آسان تر از ترکیبات معدنی دستخوش تجزیه می شدند. توربرن برگمن، شیمی دان سوئدی، نخستین دانشمندی بود که در سال ۱۷۷۰م به این تفاوت ترکیبات "آلى" و "معدنی" توجه کرد و واژه های شیمی آلی را برای اشاره به شیمی ترکیبات حاصل از اندامگان زنده به کار گرفت.

Introductory Biomechanics From Cells to Organisms

بیومکانیک مقدماتی - از سلول تا موجودات زنده

 

his important branch of the rapidly growing field of bioengineering. A wide selection of topics is presented, ranging from the mechanics of single cells to the dynamics of human movement. No prior biological knowledge is assumed and in each chapter, the relevant anatomy and physiology are first described. The biological system is then analyzed from a mechanical viewpoint by reducing it to its essential elements, using the laws of mechanics and then tying mechanical insights back to biological function. This integrated approach provides students with a deeper understanding of both the mechanics and the biology than from qualitative study alone. The text is supported by a wealth of illustrations, tables and examples, a large selection of suitable problems and hundreds of current references, making it an essential textbook for any biomechanics course. C. Ross Ethier is a professor of Mechanical and Industrial Engineering, the Canada Research Chair in Computational Mechanics, and the Director of the Institute of Biomaterials and Biomedical Engineering at the University of Toronto, with cross-appointment to the Department of Ophthalmology & Vision Sciences. His research focuses on biomechanical factors in glaucoma and blood flow and mass transfer in the large arteries. He has taught biomechanics for over ten years. Craig A. Simmons is the Canada Research Chair in Mechanobiology and an assistant professor of Mechanical and Industrial Engineering at the University of Toronto, with cross-appointments to the Institute of Biomaterials and Biomedical Engineering and the Faculty of Dentistry. His research interests include cell and tissue biomechanics and cell mechanobiology, particularly as it relates to tissue engineering and heart valve disease.

آناتومی گیاهی فان (جهاد دانشگاهی مشهد)

کتاب آناتومی گیاهی نوشته تالیف: ا.فان است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب639 صفحه  ای که از سال 1398 تا اکنون هفت بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب شامل مباحث زیر می باشد: 

- ساختمان عمومی گیاهان عالی

- سلول

-مریستم

بافتهای بالغ

- پارانشیم

- کلانشیم

- اسکلرانشیم

- آوند چوب

- آوند آبکشی

- مجرای ترشحی و لوله شیرابه ای

-اپیدرم

پیکره رویشی نخستین گیاه

- ساقه

- برگ

- ریشه

ساختمان پسین گیاه

- کامبیوم آوندی

- چوب ثانوی

- آبکش ثانویه

- پریدرم

- رشد ثنوی غیر عادی

اندامهای تولید مثل

- گل

- میوه

- دانه

منابع

واژه نامه

نمایه

 

آنتی‌بادی‌های نوترکیب (تربیت مدرس)

پيشرفتهاي علوم مولکولي، علوم سلولي و زيستي در سه دهه اخير بهطور قابل توجهي افقهاي ديد محققان را گسترده کرده است. مولکولهاي آنتيبادي بهعنوان يکي از با ارزشترين و پرکاربردترين ابزارهاي علم بيولوژي نه تنها بهعنوان يک عامل شناساگر مولکولي با کاربرد تحقيقاتي، بلکه بهعنوان يک ابزار تشخيصي و درماني مؤثر بهکار ميروند.
در طي سالهاي گذشته در کلاسهاي درس و يا برخورد با دانشجويان و يا علاقهمندان علومزيستي مرتبط، بارها درباره کتابي به زبان فارسي در موضوع آنتيبادي، که در مورد توليد، کاربرد و درمجموع هر آنچه به آنتيبادي مربوط ميشود، مورد سؤال قرارگرفتهام و هميشه اين کاستي در مجموعه کتابهاي علمي و درسي فارسي زبان حس ميشد. در کتاب پيشرو سعي شده است تا مسائل مربوط به عرصه آنتيبادي، به زباني شيوا و بهطور کامل توضيح داده شود و روشهاي توليد و نيز موارد کاربرد اين آنتيباديها تحليل شود.
اگرچه روشهاي اصلي توليد انواع آنتيباديها تغيير زيادي نکرده است، ولي در اين کتاب سعي کرديم که اين مطالب را جمعآوري و به روزرساني کنيم. اين کتاب براي محققان علومزيستي و نيز دانشجويان کارشناسي ارشد (.M.Sc) و دکتري حرفهاي و نيز تخصصي (.Ph.D) که به توليد و کاربرد مولکول آنتيبادي علاقهمند هستند، مفيد و قابل استفاده است. نگارش اين کتاب به نحوي است که هم براي محققان تازهکار و هم براي سروران با تجربه کاربرد دارد و در اغلب موارد سعي شده است که با توضيحات جامع و کامل راجعبه موضوع بحث و بررسي انجام شود. البته پيشاپيش متذکر ميشود که امکان ارائه تمام روشها در اين کتابها غير ممکن بود، ولي تلاش شد که روشهاي مفيد اين عرضه تبيين شود. ذکر منابع اصلي در اغلب روشها مشکل بود، زيرا بعضي از آنها تغيير داده شده و اصلاح و بعضي نيز برگرفته از تجربيات شخصي نگارندگان است. در متن کتاب تلاش شده که از لغات متداول فارسي استفاده شود بهطوريکه قابليت درک صحيح موضوع خدشهدار نشود، اما در مواردي که لغت انگليسي متداولتر بوده، بهناچار از لغات انگليسي استفاده شده است. منابع در پايان هر فصل ذکر شده که شامل کتاب و مقاله است. پس از جمعآوري مطالب، بهنظر ميرسيد که بهترين روش دستهبندي و تقسيم مجموعه به دو کتاب باشد. کتاب اول با عنوان آنتيباديهاي پليکلونال و منوکلونال (از توليد تا کاربرد). شامل دو فصل جداگانه است؛ فصل اول، آنتيباديهاي پليکلونال و فصل دوم، آنتيباديهاي منوکلونال. همچنين مباحث مربوط به توليد آزمايشگاهي، توليد انبوه و کاربردهاي انواع آنتيباديهاي پليکلونال و منوکلونال در انتهاي کتاب ذکر شده است.
کتاب دوم با عنوان آنتيباديهاي نوترکيب (از توليد تا کاربرد)، است که در آن انواع آنتيباديهاي نوترکيب در جانوران و گياهان، شامل تعاريف، روشهاي توليد و نيز کاربرد آنها ذکر شده است. در کتاب حاضر علاوه بر روشهاي توليد آنتيباديهاي نوترکيب، در مورد جديدترين کاربردهاي آنتيباديهاي نوترکيب و نحوة استفاده از آنتيباديها در اين موارد توضيح داده شده است. 

آیین نگارش مقاله پژوهشی

 کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی نوشته دکتر حسین بهاروند است. که در انتشارات خانه زیست شناسی به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب:

بخش اول: مقدمه

بخش دوم: از كجا و چگونه هر بخش از مقاله پژوهشي استاندارد را بنويسيم؟

بخش سوم: فراهم‌آوري شرايط چاپ مقاله

بخش چهارم: آشنايي با نگارش مقالات مروري و باليني

بخش پنجم: ملاحظات اخلاقي و افزايش مهارت‌هاي آماري و انگليسي در نگارش مقالات

بخش ششم: مهارت‌هاي جستجو در پايگاه اطلاعاتي پاب‌مِد و مديريت مآخذ مقاله ...

 

 

اصول بیوتکنولوژی گیاهی

1- مقدمه

2- امکانات آزمایشگاهی

3- محیط کشت ها

4- تکنیک های استریلیزاسیون

5- انواع کشت

6- ریزازدیادی

7-سوسپانسیون سلولس و متابولیت های ثانویه

8- تولید گیاهان هاپلوئید در این ویترو

9- جداسازی و امتزاج پروتوپلاست

10- تنوع سوماکلونال

11- ذخیره ژرم پلاسم و حفاظت در شرایط انجماد

12- ماده ژنتیکی

13- سازمان دهی DNA و بیان ژن

14- کلون کردن ژن

15- روش های انتقال ژن

16- واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

17- نشانگرهای مولکولی و گزینش به کمک نشانگر

18- نقشه ژنومی

19- کاربردهای مهندسی ژنتیک گیاهی

20- ملاحظات مربوط به بیوتکنولوژی گیاهی

اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد اول (اندیشه رفیع)

کتاب اصول بيوشيمی لنينجر 2021 جلد اول ترجمه "دکتر پاسالار، دکتر محمدنژاد و همکاران، در سال 1400 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است.
در این کتاب پدیده‌های مختلف بیولوژیک ازجمله ساختار شیمیایی اجزاء تشکیل دهند سلول، درک مکانیسم عمل آنزیم و واکنش‌های بیوشیمیایی کاتالیز شده مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب بیوشیمی لنینجر یکی از معتبر ترین منابع برای امتحانات ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری معرفی شده است. در ویرایش جدید این کتاب، مطالب جدیدی به مباحث بیولوژی مولکولی، ساختار پروتئین، پیام رسان زیستی و مهندسی ژنتیک اضافه شده است.
این کتاب مورد استفاده تمامی افراد فعال در رشته های بیوتکنولوژی پزشکی و کشاورزی،میکروب شناسی ایمنی شناسی، آسیب شناسی، ژنتیک، تغذیه، فارماکولوژی، داروسازی، مهندسی بافت و ... است. این کتاب 614 صفحه ای و تمام رنگی، شامل مباحث زیر است:
فصل 1_پایه‌های بیوشیمی
بخش 1_ساختار و کاتالیز
فصل 2_آب،مایع حیات
فصل 3_اسیدهای آمینه،پپتیدها و پروتئین‌ها
فصل 4_ساختار سه بعدی پروتئین‌ها
فصل 5_عملکرد پروتئین
فصل 6_آنزیم‌ها
فصل 7_کربوهیدرات‌ها و گلیکوبیولوژی
فصل 8_نوکئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
فصل 9_تکنولوژی های اطلاعات برپایه DNA
فصل 10_لیپیدها
فصل 11_غشاهای بیولوژیک و انتقال
فصل 12_پیام‌رسانی زیستی

اصول بیوشیمی هورمون و مسیرهای سیگنالینگ

فهرست مطالب:

فصل 1 مقدمه

فصل 2 مسيرهاي پيام‌دهي درون‌سلولي

فصل 3 هورمون رشد و سوماتومدين‌ها

فصل 4 غده‌ي تيروئيد

فصل 5 همئوستاز کلسيم

فصل 6 هورمون‌هاي غده‌ي فوق کليوي (مدولا و کورتکس)

فصل 7 دستگاه گوارش

فصل 8 غده‌ي آندوکرين پانکراس و تنظيم متابوليسم کربوهيدرات

فصل 9 غدد جنسي

فصل 10 فرايند پيري (Aging)

فصل 11 آپوپتوز

صفحه1 از11

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی