کتاب مقدمه ای بر اکولوژی رفتار نوشته کربز و دیویس، توسط استاد عبدالحسین وهاب زاده ترجمه شده و در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.
این کتاب 464 صفحه ای که از سال 1393 تاکنون یازده بار تجدید چاپ شده است، مباحثی چون رفتار حیوانی، اکولوژی حیوانی و تکامل رفتاری را مورد بررسی قرار می دهد.

این کتاب در 15 مبحث اصلی زیر، اکولوژی رفتار را مورد بررسی قرار میدهد:

1- انتخاب طبیعی، بوم شناسی و رفتار
2- آزمون فرضیات در بوم شناسی رفتار
3- فرد و تصمیمات اقتصادی
4- صیاد در مقابل صید: مسابقه تسلیحاتی تکاملی
5- رقابت بر سر منابع
6- زندگی گروهی
7- جنگ و زورآزمایی
8- تضاد جنسی و انتخاب جنسی
9- مواظبت والدینی و سیستم جفت گیری
10- استراتژی های آلترناتیو
11- پیرامون خودخواهی و فداکاری
12- همکاری و کمک در پرندگان، پستانداران و ماهی ها
13- همکاری و فداکاری در حشرات اجتماعی
14- طراحی سیگنال ها: بوم شناسی و تکامل
15- اکولوژی رفتار انسان

در پایان هم کربز و دیویس یک نتیجه گیری کامل از محتویات کتاب برای مخاطبان آورده اند.

با احترام...
-اف بوک-