مبانی فیزیک امواج، گرما، ترمودینامیک، نورشناسی هندسی و فیزیکی ویرایش 10

فیزیک پایه 3 - فیزیک عمومی 3
امواج، گرما، ترمودینامیک، نورشناسی هندسی و فیزیکی
نویسنده: جرل واکر، هالیدی، رزنیک
مترجم: دکتر ابوکاظمی، دکتر کلاه چی
ناشر: نوپردازان

مبانی فیزیک فیزیک پایه 1 مکانیک، شاره ها، و نوسان ها ویرایش 10

مبانی فیزیک فیزیک پایه 1 مکانیک، شاره ها، و نوسان ها برای دانشجویان فیزیک، شیمی و ریاضی ویرایش 10

مکانیک، گرما، ترمودینامیک، نظریه جنبشی گازها
نویسنده: جرل واکر، هالیدی، رزنیک
مترجم: دکتر ابوکاظمی، دکتر پاشایی راد، دکتر کلاه چی
ناشر: نوپردازان

مبانی فیزیک فیزیک پایه 2 الکتریسیته و مغناطیس ویرایش 10

فیزیک پایه 2
الکتریسیته و مغناطیس
نویسنده: جرل واکر، هالیدی، رزنیک
مترجم: دکتر ابوکاظمی، دکتر کلاه چی
ناشر: نوپردازان

المپیاد فیزیک