زیست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتیک

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتیک اثر دکتر مجید مهدوی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و دکتر سید مهمد امین موسوی (عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری تهران) تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده و اکنون ویرایش چهارم این اثر کاربردی، در انتشارات کنام به چاپ رسیده است.

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی