به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

مرکز نشر دانشگاهی

کورموفیت های ایران جلد اول

(سیستماتیک گیاهی) مولف: دکتر احمد قهرمان ناشر: مرکز نشر ...

قیمت پشت جلد: 10,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:10,000 تومان
تخفیف:

کورموفیت های ایران جلد دوم

(سیستماتیک گیاهی) مولف: دکتر احمد قهرمان ناشر: مرکز نشر ...

قیمت پشت جلد: 4,900 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:4,900 تومان
تخفیف:

کورموفیت های ایران جلد سوم

(سیستماتیک گیاهی) مولف: احمد قهرمان ناشر: مرکز نشر ...

قیمت پشت جلد: 12,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:12,000 تومان
تخفیف:
قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,600 تومان
قیمت نهایی:49,400 تومان
تخفیف: 2,600 تومان