مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک گیتی امتیازی

این کتاب شامل 13 فصل زیر است:
اسیدهای نوکلئیک
همانندسازی DNA
ساختمان RNA و نسخه برداری
تکامل RNA
سنتز پروتئین و انتقال آن
تنظیم بیان ژن
اصول و تکنیهای DNA نوترکیب
مهندسی ژنتیک
ژنتیک در سلولهای یوکاریوت
ساختمان و عمل غشاء سیتوپلاسمی
برخی از تکنیکهای عملی در زیست مولکولی
تولید پروتئین های نوترکیب
متاژنومیکس (انگشت نگاری DNA بر ردیابی ژنومیکس محیطی)

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی