اصول و مسائل ژنتیک استانسفیلد (فاطمی)

کتاب نام آشنای ” ژنتیک، اصول و مسائل” سال هاست که در دانشگاه های کشور همپای دانشگاه های معتبر جهان تدریس می شود. ویراست پنجم این کتاب همچون ویراست های قبلی همه سر فصل های درس ژنتیک رشته های مختلف دانشگاهی را پوشش می دهد.علاوه بر آن در این ویراست به مباحث روز علم ژنتیک، مثل ژنومیک و فناوری های ژن نیز پرداخته شده است.
هر یک از موضوعات علم ژنتیک به طور موجز بیان شده اند و از پرداختن به حواشی پرهیز شده است. لذا خواننده به سرعت به اصول موردنظر دست خواهد یافت.

مفاهیم و مسائل ژنتیک ولنیتز (فاطمی)

کتاب مفاهیم و مسایل ژنتیک ولنیتز نوشته ویلیام ر. ولنیتز  است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 245 صفحه  ای که تا سال 1401 هفت بار تجدید چاپ شده است، 15 مبحث اصلی زیر را در ژنتیک مورد بررسی قرار میدهد:

فصل 1: نسبتهای تک ژنی

فصل 2: دو یا چند ژن

فصل 3: میوز

فصل 4: وابستگی به X

فصل 5: پیوستگی

فصل 6: ژنتیک آدمی

فصل 7: تغییرات کروموزومی

فصل 8: تحلیل تتراد

فصل 9: ژنتیک باکتریها

فصل 10: جهش های مولکولی و رمز ژنتیک

فصل 11: کنترل ژن

فصل 12: زیست شناسی مولکولی و دستکاری DNA

فصل 13: فراوانی اللی و تعادل هاردی- واینبرگ

فصل 14: فراوانیهای اللی: محصول جهش ، مهاجرت و انتخاب

فصل 15:مسایلی برای ورزیدگی بیشتر

فرهنگ واژه ها

نمایه

ویژگی مهم کتاب مفاهیم و مسایل ژنتیک، آن است که مولف آن تنها راه موثر آموختن اصول و مفاهیم ژنتیک را حل کردن هر چه بیشتر

مسایل ژنتیک می داند.

از این رو است که بخش عمده این کتاب را مسایل تشکیل مید هند.

در این صورت ، هم برای آموزش از مسیله استفاده شده است و هم برای آزمودن آموخته ها.

مسایل مطرح شده بسیار متنوعند و بدون ابهام، با شیوه ای گام به گام و مبتکرانه حل شده اند، به طوری که خواننده در عین حال که راه حل مسایل را می آموزد، بسیاری

از مطالب را هم با نظم و توالی منطقی در می یابد.

از همه مهمتر، نیاز پیدا نمی کند که مفاهیم را درک نکرده از بر کند.

در صورت استفاده درست از محتویات کتاب، میتوان آموخته ها را در مورد دیگر مسایل ژنتیک به کار گرفت.

مطالعه این کتاب می تواند برای دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم، دانشجویان سال های اول رشته های علوم زیستی و دبیران زیست شناسی، سودمند باشد.

 

 

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی