الفبای ساختار اتم: ترکیبات یونی و مولکولی

موضوع:
شیمی معدنی - پرسشها و پاسخها (متوسطه),ساختار اتم,شیمی معدنی

راهنمای آموزشی (متوسطه),المپیادها (شیمی)

المپیادهای شیمی ایران مرحله اول جلد اول دانش پژوهان

این کتاب شامل سوال‌های مرحله اول دوره‌های اول تا سیزدهم المپیاد شیمی می‌باشد که توسط آقای محمد نجم‌زاده برنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی 77 به آنها پاسخ داده شده است.

المپیاد شیمی