آناتومی گیاهی فان (جهاد دانشگاهی مشهد)

کتاب آناتومی گیاهی نوشته تالیف: ا.فان است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب639 صفحه  ای که از سال 1398 تا اکنون هفت بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب شامل مباحث زیر می باشد: 

- ساختمان عمومی گیاهان عالی

- سلول

-مریستم

بافتهای بالغ

- پارانشیم

- کلانشیم

- اسکلرانشیم

- آوند چوب

- آوند آبکشی

- مجرای ترشحی و لوله شیرابه ای

-اپیدرم

پیکره رویشی نخستین گیاه

- ساقه

- برگ

- ریشه

ساختمان پسین گیاه

- کامبیوم آوندی

- چوب ثانوی

- آبکش ثانویه

- پریدرم

- رشد ثنوی غیر عادی

اندامهای تولید مثل

- گل

- میوه

- دانه

منابع

واژه نامه

نمایه

 

اصول بیوتکنولوژی گیاهی

1- مقدمه

2- امکانات آزمایشگاهی

3- محیط کشت ها

4- تکنیک های استریلیزاسیون

5- انواع کشت

6- ریزازدیادی

7-سوسپانسیون سلولس و متابولیت های ثانویه

8- تولید گیاهان هاپلوئید در این ویترو

9- جداسازی و امتزاج پروتوپلاست

10- تنوع سوماکلونال

11- ذخیره ژرم پلاسم و حفاظت در شرایط انجماد

12- ماده ژنتیکی

13- سازمان دهی DNA و بیان ژن

14- کلون کردن ژن

15- روش های انتقال ژن

16- واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

17- نشانگرهای مولکولی و گزینش به کمک نشانگر

18- نقشه ژنومی

19- کاربردهای مهندسی ژنتیک گیاهی

20- ملاحظات مربوط به بیوتکنولوژی گیاهی

اکولوژی میکروبی (دانشگاه فردوسی)

این کتاب با تمرکز بر باکتری‌ها و مثال‌های متعدد درباره سایر میکروارگانیسم‌ها، به بررسی اکولوژی میکروبی می‌پردازد. از این‌رو مطالب ارائه شده در کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های میکروبیولوژی، اکولوژی یا علوم وابسته به محیط زیست، مناسب است. روش مؤلفان، معرفی مطالـــب پایه، ارائه دیدگاه نسبت به روش‌های مربوط و بحث بر‌هم‌کنش‌های میکروارگانیسم‌ها است. کتاب حاضر به‌نحوی جامع به محیط‌هایی که میکروارگانیسم‌ها در آن یافت می‌شوند، فعالیت جمعیت‌های میکروارگانیسمی و فرایندهای آن‌ها که در رویدادهای محیطی و صنعتی بسیار مهم‌ هستند، پرداخته است.

این کتاب شامل فصل‌های مجزایی است که دربردارنده خلاصه، منابع مورد مطالعه و پرسش‌های بحث‌برانگیز است که آن را برای تدریس مناسب می‌سازد. در این فصل‌ها چشم‌اندازی درباره توسعه تاریخی و فعالیت‌های اخیر در زمینه اکولوژی میکروبی، تنوع ارگانیسم‌ها و تفاوت بین آن‌ها، ویژگی‌های ساختاری، فیزیولوژیکی و متابولیکی میکروارگانیسم‌ها، حضور میکروارگانیسم‌ها در زیستگاه‌های متنوع و روش‌های مطالعه آن‌ها، بر‌هم‌کنش‌های میکروارگانیسم‌ها با یکدیگر و گیاهان و جانوران، ساختار جمعیت و تنوع گونه‌ها، نقش میکروارگانیسم‌ها در چرخـــــــه‌های غذایی، فعالیـــــت‌های کانی‌سازی زیستی، هوازدگی میکروبی، تجزیه پلیــــمرهای طبیعی، تولیــــــد انرژی زیستی، زیســـت‌پالایی و سمیت‌زدایی محیط ارائه می‌شود.

فهرست مندرجات:
فصل 1. اکولوژی میکروبی؛ آغاز و آینده
فصل 2. تنوع میکروارگانیسم‌ها
فصل 3. پیچیدگی و سادگی سیستم‌های سلولی
فصل 4. زیستگاه میکروبی: چشم‌انداز اکولوژیکی
فصل 5. چگونگی مطالعه اکولوژی میکروبی
فصل 6. برهمکنش‌های میکروب – میکروب
فصل 7. برهم‌کنش‌های بین میکروارگانیسم‌ها و گیاهان
فصل 8. اثرات متقابل بین میکروارگانیسم‌ها و جانوران
فصل 9. زندگی با یکدیگر: اجتماعات میکروبی
فصل 10. فرایندهای میکروبی شرکت‌کننده در چرخه‌های بیوژئوشیمیایی
فصل 11. عملکرد میکروب‌ها در طبیعت: کانی‌سازی زیستی و فرسایش میکروبی
فصل 12. تجزیه ترکیبات طبیعی
فصل 13. میکروب‌ها در عمل؛ زیست‌پالایی

بافت شناسی پیشرفته 1 (دانشگاه فردوسی)

بافت‌شناسی یکی از دروس مهم علوم پایه در رشته‌های مختلف علوم پزشکی است و به‌دلیل ارتباط نزدیک آن با سایر علوم زیستی مانند زیست‌شناسی، جانورشناسی، بیولوژی سلولی، فیزیولوژی و آسیب‌شناسی، درک صحیح و وجود اطلاعات کافی از این علم می‌تواند در شناخت سایر علوم کمک شایانی کند. در فصل اول این اثر به‌منظور آشنایی دانشجویان با اصول کار با میکروسکوپ و شناسایی اجزای آن، ابتدا به میکروسکوپ نوری و سپس کاربرد سایر میکروسکوپ‌ها پرداخته شده است. در ادامه، روش تهیۀ مقاطع بافتی به‌طور کامل همراه با وسایل مورد نیاز و رنگ‌آمیزی‌های عمومی و اختصاصی توضیح داده شده است، به‌گونه‌ای که فصل دوم این اثر در واقع منبع خوبی برای هیستوتکنیک است. در ادامه، سلول و اجزای آن در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفته و اتصالات سلولی به تفصیل توضیح داده شده‌اند و در نهایت چهار نوع بافت اصلی بدن شامل بافت‌های پوششی، پیوندی، عضلانی و عصبی به‌طور کامل و مفصل همراه با تصاویر واضح و مرتبط بیان شده‌اند.

بررسی توان تمایزی سلول های بنیادی

کتاب بررسی توان تمایزی سلول های بنیادی نوشته دکتر مریم مقدم متین است. که در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب 796 صفحه  ای که در سال 1396 برای اولین بار چاپ شده است.

و در 16 مبحث به بررسی توان تمایزی سلول های بنیادی را مورد بررسی قرار می دهد:

فصل 1: مقدمه ای برسلول های بنیادی

فصل 2: سلول های بنیادی مزانشیمی

فصل 3: خون بند ناف منبعی غنی از سلول های بنیادی برای پیوند و درمان

فصل 4: مطالعه تومورهای سلول های جنسی و بررسی تمایز سلول های کارسینو مای شبه جنینی

فصل 5: تمایز سلول های بنیادی به دودمان عصبی

فصل 6: تمایز سلول های بنیادی به سلول های پوستی

فصل 7: تمایز سلول های بنیادی به سلول های استخوانی

فصل 8: تمایز سلول های بنیادی به کندروسیت ها

فصل 9: تمایز سلول بنیادی به سلول های عضله اسکلتی

فصل 10: تمایز سلول های بنیادی به سلول های اندوتلیال عروقی

فصل 11: تمایز سلول های بنیادی به سلول های خونی

فصل 12: تمایز سلول های بنیادی به سلول های سازنده شبکیه

فصل 13: تمایز سلول های بنیادی به سلول های زاینده جنسی

فصل 14: تمایز سلول های بنیادی به هپاتوسیت ها

فصل 15: تمایز سلول های بنیادی به سلول های تولید کننده انسولین

فصل 16: تمایز سلول های بنیادی به دودمان های تروفوبلاستی

 در پایان نمایه برای مخاطبان کتاب  آورده شده است .

 

 

 

مبانی سیستماتیک جانوری (دانشگاه فردوسی)

فهرست مندرجات:

فصل‌ 1: علم‌ رده‌بندي‌
فصل‌ 2: صنف‌ گونه‌
فصل‌ 3: تاكسون‌ گونه‌
فصل‌ 4: تغييرات‌ درون‌ جمعيتي‌ ومقايسه‌نمونه‌‌هاي جمعيتي‌
فصل‌ 5: گونه‌زايي‌ و تصميم‌گيري‌ تاكسونوميك‌
فصل 6: مبانی نظری و عملی رده بندی زیست شناختی
فصل‌ 7: صفات‌ تاكسونوميك‌
فصل‌ 8: رده‌ بندي‌ عددي‌
فصل‌ 9: كلاديستيكس‌
فصل‌ 10: رده‌ بندي‌ تكاملي‌
فصل‌ 11: استنباط‌ فيلوژنتيكي‌ از روش‌هاي عددي‌
فصل‌ 12: مجموعه‌هاي‌ تاكسونوميك‌ و فرآيند شناسايي‌
فصل‌ 13: انتشار مطالب‌ تاكسونوميك‌
فصل 14: قوانين نامگذاري جانوران
واژه نامه
منابع

مهره داران کالبد شناسی مقایسه ای، عملکرد، تکامل (فردوسی)

کتاب حاضر ترجمه ویرایش ششم کتاب دانشگاهی "مهره داران: کالبدشناسی مقایسه ای، عملکرد و تکامل" نوشته کنت کاردونگ استاد گروه جانورشناسی دانشگاه ایالتی واشنگتن است که سالیان زیادی را به تدریس واحد درسی تشریح مقایسه ای مهره داران و تکامل پرداخته است. از ویژگی های منحصربه فرد کتاب در مقایسه با سایر کتب مشابه، ارائه ارزشمند تحقیقات و دیدگاه¬های جدید جانورشناسی مهره داران و بسط آنها در ویرایش حاضر با رویکرد تلفیقی است. کتاب، ریختشناسی اندام ها و الگوهای ساختاری مهره داران را در چهارچوب تکاملی و تکوینی و الگوی تبارزایی مقایسه میکند.

فصل اول کتاب با مرور مفاهیم پایه، تاریخچه کالبدشناسی و ریخت شناسی مهره داران شروع می‌شود و در فصول بعدی پس از آشناسازی دانشجویان با خاستگاه و تکامل طنابداران و آرایه شناسی آنها، طرح مهره داران را بر پایه مفاهیم بیومکانیک و بیوفیزیک مورد مطالعه قرار می دهد. از فصل ششم به بعد نیز دستگاه های مهره داران با مقدمه ای پیرامون ریخت شناسی و سپس با بحث پیرامون عملکرد و تکامل آنها مقایسه می‌شود. کتاب حاضر به عنوان مرجع و منبع مهمی برای استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های علوم جانوری زیست‌شناسی، علوم پایه پزشکی، محیط زیست، دامپزشکی، منابع طبیعی و سایر علاقه‌مندان به شناخت طبیعت و واقعیت های آن می‌تواند در نظر گرفته شود. از ویژگی های کاربردی کتاب برای دانشجویان، ارائه اشکال واضح و جذاب با اطلاعات جدید است که در ترجمه حاضر تمام تصاویر در لوح فشرده (CD) همراه کتاب با کیفیت بالا گنجانده شده است. ضمناً در سایت اینترنتی کتاب، علاوه بر متن انگلیسی الکترونیکی کتاب و منابع منتخب انتهای فصول، تصاویر رنگی داخل متن، کلیپ های ویدئویی و پاورپوینت‌های هر فصل همراه با تصاویر اضافی قابل دسترس می باشد.

فهرست مندرجات:
فصل 1. مقدمه
فصل 2. خاستگاه طناب‌داران
فصل 3. تاریخچه مهره‌داران
فصل 4. طرح زیست‌شناختی
فصل 5. تاریخچه حیات
فصل 6. پوست
فصل 7. سیستم اسکلتی: جمجمه
فصل 8. سیستم اسکلتی: اسکلت محوری
فصل 9. سیستم اسکلتی: اسکلت ضمیمه
فصل 10. سیستم‌های ماهیچه‌ای
فصل 11. سیستم تنفسی
فصل 12. سیستم گردش خون
فصل 13. سیستم گوارش
فصل 14. سیستم ادراری تناسلی
فصل 15. سیستم درون‌ریز
فصل 16. سیستم عصبی مرکزی
فصل 17. اندام‌های حسی
فصل 18. نتیجه‌گیری
پیوست A: جبر‌برداری
پیوست B: واحدهای بین‌المللی (SI)
پیوست C : عبارات یونانی و لاتین رایج ترکیب کننده
پیوست D: طبقه‌بندی لینه‌ای طناب‌داران
واژگان (Glossary)

میکروبیولوژی مواد غذایی ادمز (فردوسی)

فهرست مندرجات:

فصل1: چشم انداز میکروبیولوژی مواد غذایی
فصل2: میکروارگانیسم ها و موادغذایی
فصل3: عوامل موثر بر رشد و بقای میکروارگانیسم ها در موادغذایی
فصل4: میکروبیولوژی نگهداری موادغذایی
فصل5: میکروبیولوژی محصولات غذایی اولیه
فصل6: میکروبیولوژی موادغذایی و سلامت عمومی
فصل7: عوامل باکتریایی مولد بیماری های ناشی از موادغذایی
فصل8: عوامل غیرباکتریایی مولد بیماری های ناشی از مصرف موادغذایی
فصل9: موادغذایی تخمیری و میکروبی
فصل10: روش های ارزیابی میکروبی موادغذایی
فصل11: کنترل کیفیت میکروبی موادغذایی
فصل12: خواندنی های بیشتر

چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژنوم (فردوسی)

مطالعه چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی (که اصطلاحاًSingle Nucleotide Polymorphism  (SNP) یا Snip خوانده می‌شوند) از مباحث جالب در حوزه ژنتیک مولکولی است. چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی رایج‌ترین و گسترده‌ترین حالت تنوع ژنتیکی در انسان و پستانداران‌اند که بیش از 90 درصد تنوع ژنتیکی را پوشش می‌دهند؛ لذا، مطالعه آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حدود 10 تا 12 میلیون SNP در ژنوم انسان وجود دارد که از میان آن‌ها، 50 تا 250 هزار دارای تاثیر بیولوژیک هستند. فراوانی و پراکندگی این گونه چندشکلی‌ها در ژنوم، به کارایی بالای آن‌ها در تمام سطوح منجر شده است. با توجه به اهمیت SNP ها، مطالعه و بررسی بیشتر آن‌ها یکی از وظایف مرکزهای تحقیقاتی و تشخیصی است. اینجانب همراه با همکاران خود در چند سال اخیر تجربه‌های ارزشمندی در مباحث گوناگون مرتبط با SNP ها در دانشگاه فردوسی مشهد به‌دست آوردیم که بسیاری از آن نتایج را به‌صورت پایان‌نامه و برخی را نیز به‌صورت مقاله در نشریات معتبر علمی منتشر نمودیم. با توجه به تجربه‌های ارزشمندی که در این زمینه به‌دست آورده‌ایم بر آن شدیم که در جهت گسترش دانسته‌هایمان درخصوص ژنتیک مولکولی SNP ها، مجموعه حاضر را تالیف و در اختیار محققان این حوزه قرار دهیم.

 

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی