فسیل شناسی مهره داران (دانشگاه اصفهان)

نوشتار حاضر در ادامه کتاب ماکروفسیل‌ها تدوین شده به مباحث و اطلاعاتی در باب فسیل شناسی مهره‌داران اختصاص دارد. کتاب متشکل از هشت فصل با این عناوین است: کلیات، پیدایش و تکامل، ماهی‌ها، رده‌ دوزیستان، رده خزندگان، پرندگان، پستانداران، و پریمات‌ها. مولفان کتاب در مقدمه با اشاره با اهمیت علم فسیل شناسی مهره‌داران یادآور می‌شوند: "در ایران فسیل شناسی مهره‌داران هنوز جایگاه ارزشی و علمی خود را به دست نیاورده به طوری که پس از تالیف اولین کتاب فسیل شناسی مهره‌داران که در سال 1346 انتشار یافته تا کنون هیچ اثر علمی دیگری به زبان فارسی تدوین نگردیده...." در بخش دیگری از مقدمه آمده است: "تدریس چند ساله فسیل شناسی مهره‌داران و اجرای چند طرح پژوهشی در زمینه فسیل‌های مهره‌داران ایران، مؤلفین کتاب را بر آن داشت تا با استفاده از منابع موجود، جزوات درسی و گزارش‌های تحقیقات انجام شده در کشور از فسیل‌های ماهیان، خزندگان، پرندگان و پاره‌ای از پستانداران کتاب حاضر را تدوین نمایند".

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی