آنتی‌بادی‌های نوترکیب (تربیت مدرس)

پيشرفتهاي علوم مولکولي، علوم سلولي و زيستي در سه دهه اخير بهطور قابل توجهي افقهاي ديد محققان را گسترده کرده است. مولکولهاي آنتيبادي بهعنوان يکي از با ارزشترين و پرکاربردترين ابزارهاي علم بيولوژي نه تنها بهعنوان يک عامل شناساگر مولکولي با کاربرد تحقيقاتي، بلکه بهعنوان يک ابزار تشخيصي و درماني مؤثر بهکار ميروند.
در طي سالهاي گذشته در کلاسهاي درس و يا برخورد با دانشجويان و يا علاقهمندان علومزيستي مرتبط، بارها درباره کتابي به زبان فارسي در موضوع آنتيبادي، که در مورد توليد، کاربرد و درمجموع هر آنچه به آنتيبادي مربوط ميشود، مورد سؤال قرارگرفتهام و هميشه اين کاستي در مجموعه کتابهاي علمي و درسي فارسي زبان حس ميشد. در کتاب پيشرو سعي شده است تا مسائل مربوط به عرصه آنتيبادي، به زباني شيوا و بهطور کامل توضيح داده شود و روشهاي توليد و نيز موارد کاربرد اين آنتيباديها تحليل شود.
اگرچه روشهاي اصلي توليد انواع آنتيباديها تغيير زيادي نکرده است، ولي در اين کتاب سعي کرديم که اين مطالب را جمعآوري و به روزرساني کنيم. اين کتاب براي محققان علومزيستي و نيز دانشجويان کارشناسي ارشد (.M.Sc) و دکتري حرفهاي و نيز تخصصي (.Ph.D) که به توليد و کاربرد مولکول آنتيبادي علاقهمند هستند، مفيد و قابل استفاده است. نگارش اين کتاب به نحوي است که هم براي محققان تازهکار و هم براي سروران با تجربه کاربرد دارد و در اغلب موارد سعي شده است که با توضيحات جامع و کامل راجعبه موضوع بحث و بررسي انجام شود. البته پيشاپيش متذکر ميشود که امکان ارائه تمام روشها در اين کتابها غير ممکن بود، ولي تلاش شد که روشهاي مفيد اين عرضه تبيين شود. ذکر منابع اصلي در اغلب روشها مشکل بود، زيرا بعضي از آنها تغيير داده شده و اصلاح و بعضي نيز برگرفته از تجربيات شخصي نگارندگان است. در متن کتاب تلاش شده که از لغات متداول فارسي استفاده شود بهطوريکه قابليت درک صحيح موضوع خدشهدار نشود، اما در مواردي که لغت انگليسي متداولتر بوده، بهناچار از لغات انگليسي استفاده شده است. منابع در پايان هر فصل ذکر شده که شامل کتاب و مقاله است. پس از جمعآوري مطالب، بهنظر ميرسيد که بهترين روش دستهبندي و تقسيم مجموعه به دو کتاب باشد. کتاب اول با عنوان آنتيباديهاي پليکلونال و منوکلونال (از توليد تا کاربرد). شامل دو فصل جداگانه است؛ فصل اول، آنتيباديهاي پليکلونال و فصل دوم، آنتيباديهاي منوکلونال. همچنين مباحث مربوط به توليد آزمايشگاهي، توليد انبوه و کاربردهاي انواع آنتيباديهاي پليکلونال و منوکلونال در انتهاي کتاب ذکر شده است.
کتاب دوم با عنوان آنتيباديهاي نوترکيب (از توليد تا کاربرد)، است که در آن انواع آنتيباديهاي نوترکيب در جانوران و گياهان، شامل تعاريف، روشهاي توليد و نيز کاربرد آنها ذکر شده است. در کتاب حاضر علاوه بر روشهاي توليد آنتيباديهاي نوترکيب، در مورد جديدترين کاربردهاي آنتيباديهاي نوترکيب و نحوة استفاده از آنتيباديها در اين موارد توضيح داده شده است. 

لیگنان‌های گیاهی (تربیت مدرس)

لیگنان‌های گیاهی: انواع، بیوسنتز و منابع گیاهی لیگنان‌ها، استفاده از زیست‌فناوری و محرک‌های زیستی و غیرزیستی برای افزایش تولید ماده ضد سرطان پودوفیلوت

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی