ژنتیک پایه تا پیشرفته (برای فردا)

 کتاب ژنتیک پایه تا پیشرفته نوشته دکتر سعیده قیاسوند است. که در انتشارات برای فردا به چاپ رسیده است.

این کتاب 458 صفحه  ای که از سال 1397 تا کنون یک بار چاپ شده است.

این کتاب در 19 مبحث اصلی زیر، ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: ژنتیک و خاستگاه آن

فصل 2: تعیین جنسیت

فصل 3: سیتوژنیک و ناهنجاری های کروموزمی

فصل 4: چرخه ی سلولی و گامتوژنز در انسان

فصل 5: الگوهای وراثتی و شجره نامه

فصل 6: پیوستگی،نوترکیبی و کراسینگ اور

فصل 7: ژنتیک جمعیت

فصل 8: ماده وراثتی

فصل 9: همانند سازی DNA

فصل 10: رونویسی و پردازش RNA

فصل 11: ترجمه و پروتئین سازی

فصل 12: تنظیم بیان ژن

فصل 13: جهش و ترمیم

فصل 14: ایمنوژنتیک

فصل 15: مهندسی ژنتیک

فصل 16: ژنتیک پزشکی (تنظیم چرخه سلول و سرطان)

فصل 17: ژنتیک پزشکی (ژنتیک صفات و بیماری های چند عاملی و تک ژنی)

فصل 18: ژنتیک پزشکی (ژن درمانی)

فصل 19: بیوتکنولوژی

علوم پزشکی

انواع کتاب های علوم پزشکی