ژنتیک از دیدگاه حل مساله

 کتاب ژنتیک از دیدگاه حل مساله نوشته ساسان امینی است. که در انتشارات اندیشه سرا به چاپ رسیده است.

این کتاب 276 صفحه  ای که از سال 1382 تا کنون سی و دو بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 8 مبحث اصلی زیر، ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: مقدمه ای بر احتمالات

فصل 2: تقسیم سلولی

فصل 3: مندلیسم

فصل 4:تعمیم مندلیسم

فصل 5: جنسیت

فصل 6: تغییرات کروموزومی

فصل 7: استثنائاتی بر مندلیسم

فصل 8: ژنتیک جمعیت

المپیاد زیست شناسی