خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021

کتاب خلاصه لودیش در 494 صفحه و تمام رنگی چاپ شده است و فهرست آن شامل مطالب زیر است:
بخش اول: بخش سلولی
1_ساختار کلی سلول
2_ساختارهای شیمیایی
3_ساختار و عملکرد پروتئین
4_ساختار غشاهای سلولی
5_انتقال یون ها و مولکول هاب کوچک عرض غشاء
6_حرکت و سازمان دهی سلول:ریز رشته ها
7_ریز لوله ها: II سازمان یابی و حرکت سلولی و رشته های حد وسط
8_اتصالات سلولی
9_چرخه سلول یوکاریوتی
10_سلول های بنیادی،تقارن سلولی و مرگ سلولی برنامه ریزی شده
11_سرطان
12_انتقال پیام و گیرنده های جفت شده با پروتئین G
13_مسیرهای پیام رسانی سیتوکاینی و فاکتور رشد کنترل کننده بیان ژن
14_انتقال پروتئین ها به غشاها و اندمک ها
15_حمل و نقل وزیکولی،ترشح و اندوسیتوز
16_انرژی سلولی
17_سلول های عصبی
18_ایمنی شناسی
بخش دوم: بخش مولکولی
19_مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی
20_ژن،ژنوم و کروموزوم
21_کنترل رو نویسی بیان ژن
22_کنترل پس از رونویسی ژن
23_پاسخ به محیط داخل
بخش سوم: تکنیک ها و مهندسی ژنتیک
24_کشت و مشاهده سلول
25_تکنیک های ژنتیک مولکولی

ژنوم 4 (اطمینان)

ویراستاران علمی:
دکتر بهرام کاظمی(استاد و مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر اسحاق بندانی(دکتری بیوتکنولوژی دارویی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی