تشريح گياهان گلدار (آییژ)

کتاب تشریح گیاهان گلدار نوشته دکتر فیروزه چلبیان است. که در انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

این کتاب167 صفحه  ای در تاریخ 1394 برای اولین بار به چاپ رسید و تا کنون 3 بار وایرش شده است.

 در 6 مبحث اصلی زیر،  تشریح گیاهان گلدار  را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: اندام ها، سلول و بافت ها

فصل 2: ساقه

فصل 3: ریشه

فصل 4: برگ

فصل 5: گل

فصل 6: دانه و میوه

واژه نامه

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

کتاب ریخت شناسی و تشریح گیاهی نوشته دکتر فیروزه چلبیان است. که در انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

این کتاب 456 صفحه  ای که از سال 1396 تا کنون چهار بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب در 10 مبحث اصلی زیر، ریخت شناسی و تشریح گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد:

 

 

فصل 1 : سلول (یاخته) گیاهی

فصل 2 : منشاء و ساختار پیکر نخستین گیاه (بافت های مریستمی)

فصل 3 : بافت های گیاهی

قصل 4 : سازمان یابی بافت ها در ساقه ، ریشه ها و برگ ها

فصل 5 : رشد پسین

فصل 6 : اندام های زایشی

فصل 7 : میکروسپوروفیل و مگاسپوروفیل

فصل 8 : لقاح

فصل 9 : میوه

فصل 10 : دانه

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

میکروب شناسی عمومی (آییژ)

کتاب میکروب شناسی عمومی نوشته صدیقه مهرابیان است. که در انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

این کتاب 176 صفحه  ای که تا سال 1399 چهار بار تجدید چاپ شده است.

جهت استفاده آزمون های استخدامی دبیر زیست شناسی و آزمون زیست شناسی

شامل  9 مبحث زیر می باشد:

فصل 1: کلیات میکروبیولوژی

فصل 2: ساختمان سلول باکتری

فصل 3: متابولیسم باکتری

فصل 4: فیزیولوژی رشد میکروبی

فصل 5: ژنتیک میکروبی

فصل 6: آنتی بیوتیک های ضد میکروبی

فصل 7: استریلیزاسیون و ضد عفونی

فصل 8: پاتوژنز عفونت باکتریال

فصل 9: ایمنی ضد میکروبی

 در پایان کتاب نمایه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی