تولید کننده:
مانی
نتایج 1 تا 1 از کل 1 نتیجه

مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک گیتی امتیازی

این کتاب شامل 13 فصل زیر است:
اسیدهای نوکلئیک
همانندسازی DNA
ساختمان RNA و نسخه برداری
تکامل RNA
سنتز پروتئین و انتقال آن
تنظیم بیان ژن
اصول و تکنیهای DNA نوترکیب
مهندسی ژنتیک
ژنتیک در سلولهای یوکاریوت
ساختمان و عمل غشاء سیتوپلاسمی
برخی از تکنیکهای عملی در زیست مولکولی
تولید پروتئین های نوترکیب
متاژنومیکس (انگشت نگاری DNA بر ردیابی ژنومیکس محیطی)

مانی