صفحه3 از3
نتایج 61 تا 84 از کل 84 نتیجه

میکروبیولوژی براک جلد دوم

فهرست مطالب:

فصل 13: فتوتروفي، كموليتوتروفي و بيوسنتزهاي اصلي/ فصل 14: كاتابوليسم تركيبات آلي/ فصل 15: بيوتكنولوژي و محصولات تجاري/ فصل 16: تكامل و سيستماتيك ميكروبي/ فصل 17: باکتري‌ها: پروتئوباکتري‌ها / فصل 18: ديگر باكتري­‌ها/ فصل 19: آركي­‌ها/ فصل 20: زيست‌شناسي سلول يوکاريوتي و ميكروارگانيسم­‌هاي يوکاريوتي/ فصل 21: تنوع ويروس­‌ها/ فصل 22: روش­‌هايي در اكولوژي ميكروبي/ فصل 23: تنوع و زيست‌گاه‌هاي عمده‌ي ميکروبي/ فصل24: چرخه‌هاي مواد مغذي، تجزيه‌ي زيستي و زيست­‌پالايي/ فصل 25: همزيستي­‌هاي ميكروبي

کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA

کتاب کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA نوشته پرفسور براون است. که در انتشارات خانه زیست شناسی به چاپ رسیده است.

این کتاب 439 صفحه ای که از سال 2010 تا کنون 6 بار ویرایش و چاپ رنگی شده است.

و در 16 مبحث زیر کلون سازی ژن ها را مورد بررسی قرار میدهد:

فهرست مطالب:

فصل اول: چرا كلون‌سازي‌ژن و آناليز DNA مهم است؟/ فصل دوم: حامل­‌هاي كلون‌سازي ژن: پلاسميدها و باکتريوفاژها/ فصل سوم: خالص‌سازي DNA از سلول‌هاي زنده/ فصل چهارم: دستکاري DNA خالص‌شده/ فصل پنجم: وارد کردن DNA به سلول­‌هاي زنده/ فصل ششم: حامل­‌هاي کلون­‌سازي E. coli/ فصل هفتم: حامل­‌هاي کلون‌سازي براي يوکاريوت­‌ها/فصل هشتم: چگونه از يک ژن خاص کلون به­‌دست بياوريم/ فصل نهم: واکنش زنجيره­اي پلي­مراز/ فصل دهم: توالي‌يابي ژن‌ها و ژنوم‌ها/ فصل يازدهم: مطالعة بيان و عملکرد ژن/ فصل دوازدهم: مطالعة ژنوم/ فصل سيزدهم: توليد پروتئين از ژن­‌هاي کلون­‌شده/ فصل چهاردهم: کلون‌سازي ژن­‌ها و آناليز DNA در پزشکي/ فصل پانزدهم: کلون‌سازي ژن­‌ها و آناليز DNA در كشاورزي/ فصل شانزدهم: کلون‌سازي ژن­‌ها و آناليز DNA درعلوم جنايي و باستان‌شناسي

گزیده بیولوژی سولومون (سال دوم)

فهرست مطالب:

اتم­ها و مولكول­ها : اساس شيميايي حيات/ شيمي حيات: تركيبات آلي/ سازمان يابي سلولي/ غشاي زيستي/ بدن جانوران: مقدمه‌اي بر ساختار و عملكرد/ ساختار رشد و تمايز گياهان/ پردازش غذا و تغذيه/ تبادل گاز/ انتقال داخلي/ ريشه‌ها و تغذية معدني/ ساختار و عملكرد برگ/ تنظيم اسمزي و دفع­موادزايد متابوليكي/ حفاظت، پشتيباني و حركت

گزیده بیولوژی سولومون (سال سوم)

فهرست مطالب:

كروموزوم‌ها، ميتوز و ميوز/ اصول اولية وراثت/ DNA : حامل اطلاعات ژنتيكي/ ژنوم انسان/ فرمانروي گياهان: گياهان بدون دانه / فرمانروي گياهان: گياهان دانه‌دار / ساقه‌ها و انتقال گياهي/ توليدمثل در گياهان گلدار/ رشد و نمو گياه/ پيام‌رساني عصبي/ تنظيم عصبي/ /حواس/ سيستم ايمني: دفاع داخلي/ تنظيم غدد درون‌ريز/ توليدمثل/ رشد و نمو در جانوران

صفحه3 از3

خانه زيست شناسی