ژنتیک پایه تا پیشرفته (برای فردا)

 کتاب ژنتیک پایه تا پیشرفته نوشته دکتر سعیده قیاسوند است. که در انتشارات برای فردا به چاپ رسیده است.

این کتاب 458 صفحه  ای که از سال 1397 تا کنون یک بار چاپ شده است.

این کتاب در 19 مبحث اصلی زیر، ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: ژنتیک و خاستگاه آن

فصل 2: تعیین جنسیت

فصل 3: سیتوژنیک و ناهنجاری های کروموزمی

فصل 4: چرخه ی سلولی و گامتوژنز در انسان

فصل 5: الگوهای وراثتی و شجره نامه

فصل 6: پیوستگی،نوترکیبی و کراسینگ اور

فصل 7: ژنتیک جمعیت

فصل 8: ماده وراثتی

فصل 9: همانند سازی DNA

فصل 10: رونویسی و پردازش RNA

فصل 11: ترجمه و پروتئین سازی

فصل 12: تنظیم بیان ژن

فصل 13: جهش و ترمیم

فصل 14: ایمنوژنتیک

فصل 15: مهندسی ژنتیک

فصل 16: ژنتیک پزشکی (تنظیم چرخه سلول و سرطان)

فصل 17: ژنتیک پزشکی (ژنتیک صفات و بیماری های چند عاملی و تک ژنی)

فصل 18: ژنتیک پزشکی (ژن درمانی)

فصل 19: بیوتکنولوژی

ژنتیک پزشکی در یک نگاه (اندیشه رفیع)


کتاب ژنتیک پزشکی یکی از کتاب های مناسب در زمینه ژنتیک پزشکی و انسانی بوده که به نحو شایسته ای توسط گروهی از بهترین مترجمین ترجمه شده است. ژنتیک پزشکی به خصوص ژنتیک انسانی نقش ویژه ای در بسیاری از بیماری ها و تشخیصات قبل و بعد از تولد دارد. ترجمه این کتاب بصورت روان و ساده بوده که همین موضوع باعث درک بهتر مطالب می باشد. در پایان کتاب تعدادی سوالات به همراه پاسخنامه با عنوان خودآزمایی موارد بالینی گنجانده شده است.
مباحث کتاب در 240 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش اول)بیولوژی سلولی، مولکولی و تکوینی
__فصل1:مقدمه و بیولوژی پایه
__فصل2:سلول
__فصل3:کروموزوم ها
__فصل4:ساختمان DNA
__فصل5:همانند سازی DNA
__فصل6:ساختار RNA
__فصل7:ساختار RNA پیام رسان(mRNA)
__فصل8:سنتز پروتئین
__فصل9:چرخه ی سلولی
__فصل10:گامتوژنز
__فصل11:رویان شناسی
__فصل12:قالب بدن
__فصل13:تمایز جنسی
بخش دوم)ژنتیک پزشکی
__فصل14:جایگاه ژنتیک در پزشکی
__فصل15:قوانین مندل
__فصل16:توارث اتوزومی غالب(اصول)
__فصل17:توارث اتوزومی غالب(نمونه های کلینیکی)
__فصل18:وراثت اتوزومی مغلوب(اصول)
__فصل19:توارث مغلوب اتوزومی(نمونه های بالینی)
__فصل20:جنبه های غالبیت
__فصل21:نقش پذیری ژنومی و جهش دینامیک
__فصل22:وراثت وابسته به X
__فصل23:دیگر بیماری های مرتبط با جنس
__فصل24:آنیوپلوئیدی اتوزومی
__فصل25:آنیوپلوئیدی های کروموزوم جنسی
__فصل26:ناهنجاری های ساختاری کروموزوم
__فصل27:ناهنجاری های ساختاری کروموزوم(نمونه های بالینی)
__فصل28:ناهنجاری های مادرزادی(علل پیش جنینی، جنینی و ذاتی)
__فصل29:ناهنجاری های مادرزادی ناشی از مرحله ی جنینی
__فصل30:اصول بیماری های چند عاملی
__فصل31:بیماری های چند عاملی در کودکان
__فصل32:اختلالات رایج در بالغین
__فصل33:مطالعات روی دوقلوها
__فصل34:پلی مورفیسم طبیعی
__فصل35:فراوانی الل ها
__فصل36:پیوستگی ژنتیکی
__فصل37:نقشه برداری ژنی
__فصل38:موتاژن ها و ترمیم DNA
__فصل39:جهش ها
__فصل40:بیولوژی مولکولی سرطان
__فصل41:سرطان های خانوادگی
__فصل42:ایمونوژنتیک
__فصل43:اختلالات ژنتیک سیستم ایمنی
__فصل44:ژنتیک بیوشیمیایی(قسمت اول)
__فصل45: ژنتیک بیوشیمیایی(قسمت دوم)
بخش سوم)کاربرد بالینی ژنتیک
__فصل46:نگاه کلی به کاربرد های بالینی ژنتیک
__فصل47:رسم شجره نامه
__فصل48:ارزیابی خطر
__فصل49:دیسمورفولوژی
__فصل50:آنالیز کروم
__فصل51:تشخیص بیوشیمیایی
__فصل52:مشاوره ی ژنتیک تولیدمثلی
__فصل53:نمونه گیری قبل از تولد
__فصل54:کاربرد بالینی پیوستگی
__فصل55:توالی یابی DNA
__فصل56:ساترن بلات
__فصل57:واکنش زنجیره ای پلیمراز
__فصل58:پروفایلینگ DNA
__فصل59:مدیریت بیماری ژنتیکی
__فصل60:اجتناب و پیشگیری از بیماری
__فصل61:مسائل اخلاقی و اجتماعی در ژنتیک پزشکی
+خودآزمایی مورد بالینی:سئوالات
+خودآزمایی مورد بالینی:پاسخ ها
+واژه نامه

ژنوم 4 (اطمینان)

ویراستاران علمی:
دکتر بهرام کاظمی(استاد و مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر اسحاق بندانی(دکتری بیوتکنولوژی دارویی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

صفحه8 از8

علوم پزشکی

انواع کتاب های علوم پزشکی