ژنوم 4 (اطمینان)

ویراستاران علمی:
دکتر بهرام کاظمی(استاد و مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر اسحاق بندانی(دکتری بیوتکنولوژی دارویی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

صفحه8 از8

علوم پزشکی

انواع کتاب های علوم پزشکی