گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی (کتابخانه فرهنگ)

شامل : سوالات طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، تربیت مدرس ، دانشگاه آزاد و وزارت علوم و آزمون های دکتری وزارت بهداشت از سال 1380 تا 1399

گنجینه نکات ایمونولوژی (دکتر خلیلی)


          
فصل و عنوان
فصل اول: سلول‌ها و بافت‌های سیستم ایمنی
فصل دوم: مهاجرت لکوسیتی به بافت‌ها
فصل سوم: آنتی‌بادی و آنتی‌ژن
فصل چهارم: ایمنی ذاتی
فصل پنجم: مولکول‌های کمپلکس سازگاری بافتی اصلی و عرضه آنتی‌ژن به لنفوسیت T
فصل ششم: تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن گیرنده‌ی آنتی‌ژن
فصل هفتم: فعال شدن لنفوسیت T
فصل هشتم: ایمنی سلولی
فصل نهم: مکانیسم‌های اجرایی ایمنی هومورال
فصل دهم: سایتوکاین‌ها
فصل یازدهم: تولرانس یا تحمل ایمونولوژیک
فصل دوازدهم: سیستم ایمنی ناحیه‌ای
فصل سیزدهم: ایمنی در برابر تومور
فصل چهاردهم: ایمونولوژی پیوند
فصل پانزدهم: ایمونوهماتولوژی
فصل شانزدهم: ایمنی در برابر میکروب‌ها
فصل هفدهم: ازدیاد حساسیت تیپ I
فصل هجدهم: اختلالات ناشی از ازدیاد حساسیت
فصل نوزدهم: نقص ایمنی اولیه
فصل بیستم: نقص ایمنی ثانویه

گنجینه نکات زیست‌شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 (دکتر خلیلی)


فهرست مطالب :
بخش اول: مولکولی
فصل اول: مولکول‌ها، ‌سلول‌ها و موجودات زنده مدل
فصل دوم: ساختارهای شیمیایی
فصل سوم: ساختار و عملکرد پروتئین
فصل چهارم: کشت و تجسم سلول‌ها
فصل پنجم: مکانیسم‌های اساسی ژنتیک مولکولی
فصل ششم: تکنیک‌های ژنتیک مولکولی
فصل هفتم: ساختار غشاهای زیستی
فصل هشتم: ژن‌ها، ژنومیکس و کروموزوم‌ها
فصل نهم: کنترل بیان ژن در سطح رونویسی
فصل دهم: کنترل پس از رونویسی ژن
فصل یازدهم: انتقال یون‌ها و مولکول‌های کوچک از غشاء
فصل دوازدهم: انرژیتیک سلول
بخش دوم: سلولی
فصل سیزدهم: حرکت پروتئین‌ها به غشاها و اندامک‌ها
فصل چهاردهم: حمل و نقل وزیکولی ترشح و اندوسیتوز
فصل پانزدهم: انتقال پیام و گیرنده‌های جفت شده با G پروتئین
فصل شانزدهم: مسیرهای پیام‌رسانی کنترل‌کننده‌ی بیان ژن
فصل هفدهم: سازمان‌دهی و حرکت سلولی I (ریزرشته‌ها)
فصل هجدهم: سازمان‌دهی و حرکت سلولی II
(ریزلوله‌ها و رشته‌های حدواسط)
فصل نوزدهم: تنظیم چرخه‌ی سلول یوکاریوتی
فصل بیستم: یکپارچگی سلول‌ها در بافت‌ها
فصل بیست و یکم: سلول‌های بنیادی عدم تقارن سلولی مرگ سلولی
فصل بیست و دوم: سلول‌های سیستم عصبی
فصل بیست و سوم: ایمنی‌شناسی
فصل بیست و چهارم: سرطان

صفحه11 از11

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی