فیزیولوژی گیاهی (جلد دوم)

مولف: دکتر حسن ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 544
نوبت چاپ: ششم
تاریخ انتشار: 1395

فیزیولوژی گیاهی (جلد ششم)

مولف: دکتر حسن ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 653
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1377

فیزیولوژی گیاهی (جلد پنجم)

مولف: دکتر حسن ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 474
نوبت چاپ: سوم
تاریخ انتشار: 1395

فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد اول

 کتاب فیزیولوژی تایز و زایگر جلد اول نوشته تایز- زایگر- مولر- مورفی  است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب 664 صفحه  ای که از سال 1398 تا کنون سه بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 13 مبحث اصلی زیر، فیزیولوژی گیاهی را مورد بررسی قرار می دهد:

فصل 1: معماری گیاه و سلول

فصل 2: ساختار ژنوم و بیان ژن

فصل 3: آب و سلول های گیاهی

فصل 4: موازنه آب در گیاهان

فصل 5: تغذیه معدنی

فصل 6: انتقال مواد محلول

فصل 7: فتوسنتز: واکنش های نوری

فصل 8: فتوسنتز: واکنش های کربن

فصل 9: فتوسنتز: ملاحضات فیزیولوژیک و اکولوژیک

فصل 10: زیست شناسی روزنه

فصل 11: انتقال در آوند آبکش

فصل 12: تنفس و متابولیسم لپیید

فصل 13: آسیمیلاسیون عناصر غذایی معدنی

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد دوم

 کتاب فیزیولوژی تایز و زایگر جلد دوم نوشته تایز- زایگر- مولر- مورفی  است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب 672 صفحه  ای که از سال 1398 تا کنون دو بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و از فصل 14 تا فصل 24 فیزیولوژی گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 14: دیواره های سلولی: ساختار، شکل گیری و گسترش(توسعه)

فصل 15: پیام ها و انتقال پیام

فصل 16: پیام های نور خورشید

فصل 17: جنین زایی

فصل 18: خواب بذر،جوانه زنی و استقرار گیاهچه

فصل 19: رشد رویشی و اندام زایی

فصل 20: کنترل گلدهی و نمو گل

فصل 21: گامتوفیت ها،گرده افشانی، بذور و میوه ها

فصل 22: پیری گیاه و مرگ سلول

فصل 23: برهمکنش های زیستی

فصل 24: تنش غیرزنده

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

 

لیگنان‌های گیاهی (تربیت مدرس)

لیگنان‌های گیاهی: انواع، بیوسنتز و منابع گیاهی لیگنان‌ها، استفاده از زیست‌فناوری و محرک‌های زیستی و غیرزیستی برای افزایش تولید ماده ضد سرطان پودوفیلوت

ماهی درونی شما

فهرست مطالب:

فصل 1 پيدا کردن ماهي دروني شما !/ فصل 2 به خودتان مسلط باشيد !/ فصل 3 ژن‌هاي مفيد/ فصل 4 دندان‌ها در همه جا/ فصل 5 جلو افتادن/ فصل 6 نقشه‌هاي به خوبي چيده شده‌ (بدن)/ فصل 7 ماجراهايي در ساخت بدن/ فصل 8 توليد کردن بو !/ فصل 9 بينايي/ فصل 10 گوش‌ها/ فصل 11 مروري بر آن‌چه گذشت

مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی (اندیشه رفیع)

این کتاب دارای 400 صفحه است و فرست آن شامل مطالب زیر است ؛

فصل اول: مقدمه و تاریخچه سلول شناسی؛ رشد و تکثیر سلولی

فصل دوم: ماکرومولکول های سلولی

فصل سوم: جزء جزء کردن بافت سلول

فصل چهارم: جداسازی و توصیف ماکرومولکول های سلولی و کاربرد ایزو توپ های رادیو اکتیو به عنوان ردیاب در بیولوژی سلولی

فصل پنجم: غشاء سلولی یا غشاء پلاسمایی

فصل ششم: شبکه اندوپلاسمایی

فصل هفتم: دستگاه گلژی

فصل هشتم: لیزوزوم و میکروبادی

فصل نهم: میتوکتدری

فصل دهم: کلروپلاست

فصل یازدهم: ماتریکس سیتو پلاسمی

فصل دوازدهم: هسته سلول و تقسیم سلولی

فصل سیزدهم: هسته و ژنتیک مولکولی

فصل چهاردهم: ریبوزومها و سنتز پروتئین

 

مبانی بیوانفورماتیک(جین شیونگ)

کتاب مبانی بیوانفورماتیک نوشته جین شیونگ است. که در انتشارات خانه زیست شناسی به چاپ رسیده است.

این کتاب 376 صفحه ای که تا سال 1397 دو بار به صورت تک رنگ تجدید چاپ شده است.

فهرست مطالب:

بخش اول: مقدمه و پايگاه‌داده‌هاي زيست
فصل 1: مقدمه
فصل 2: مقدمه­‌اي بر پايگاه‌داده­‌هاي زيستي

بخش دوم: انطباق توالي
فصل 3: انطباق دوتايي توالي‌ها
فصل 4: جستجوي تشابه در پايگاه‌داده
فصل 5: انطباق چندگانه توالي‌ها
فصل 6: پروفايل­‌ها و مدل­‌هاي مارکف مخفي
فصل 7: پيش‌گويي دُمين و موتيف در پروتئين

بخش سوم: پيش‌گويي ژن و پروموتور
فصل 8: پيش‌گويي ژن
فصل 9: پيش‌گويي پروموتور و عناصر تنظيم كننده
بخش چهارم: فيلوژنتيک مولکولي
فصل 10: اصول فيلوژنتيک
فصل 11: برنامه­‌ها و روش­‌هاي ساخت درخت فيلوژنتيک
بخش پنجم: بيوانفورماتيک ساختاري
فصل 12: اساس ساختار پروتئين
فصل 13: طبقه­‌بندي، مقايسه و نمايش ساختار پروتئين
فصل 14: پيش‌گويي ساختار دوّم در پروتئين
فصل 15: پيش‌گويي ساختار سوم پروتئين
فصل 16: پيش‌گويي ساختار RNA
بخش ششم: ژنوميک و پروتئوميک
فصل 17: نقشه ژنومي، سرهم‌سازي و مقايسه
فصل 18: ژنوميکس عملکردي
فصل 19: پروتئوميكس

مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک گیتی امتیازی

این کتاب شامل 13 فصل زیر است:
اسیدهای نوکلئیک
همانندسازی DNA
ساختمان RNA و نسخه برداری
تکامل RNA
سنتز پروتئین و انتقال آن
تنظیم بیان ژن
اصول و تکنیهای DNA نوترکیب
مهندسی ژنتیک
ژنتیک در سلولهای یوکاریوت
ساختمان و عمل غشاء سیتوپلاسمی
برخی از تکنیکهای عملی در زیست مولکولی
تولید پروتئین های نوترکیب
متاژنومیکس (انگشت نگاری DNA بر ردیابی ژنومیکس محیطی)

مبانی سیستماتیک جانوری (دانشگاه فردوسی)

فهرست مندرجات:

فصل‌ 1: علم‌ رده‌بندي‌
فصل‌ 2: صنف‌ گونه‌
فصل‌ 3: تاكسون‌ گونه‌
فصل‌ 4: تغييرات‌ درون‌ جمعيتي‌ ومقايسه‌نمونه‌‌هاي جمعيتي‌
فصل‌ 5: گونه‌زايي‌ و تصميم‌گيري‌ تاكسونوميك‌
فصل 6: مبانی نظری و عملی رده بندی زیست شناختی
فصل‌ 7: صفات‌ تاكسونوميك‌
فصل‌ 8: رده‌ بندي‌ عددي‌
فصل‌ 9: كلاديستيكس‌
فصل‌ 10: رده‌ بندي‌ تكاملي‌
فصل‌ 11: استنباط‌ فيلوژنتيكي‌ از روش‌هاي عددي‌
فصل‌ 12: مجموعه‌هاي‌ تاكسونوميك‌ و فرآيند شناسايي‌
فصل‌ 13: انتشار مطالب‌ تاكسونوميك‌
فصل 14: قوانين نامگذاري جانوران
واژه نامه
منابع

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد اول

سال‌ها تحصيل و تدريس در رشتة فيزيولوژي جانوري باعث شد، تا همواره كمبود منابع فارسي كه بتوانند نيازهاي دانشجويان را در اين زمينه برطرف سازند احساس شود. اين نياز انگيزه‌اي براي مترجمان بود تا همت گمارند و كتاب حاضر را ترجمه كنند. انتخاب كتاب مباني فيزيولوژي جانوري بر اساس ويژگي‌هاي منحصر به فرد آن بود كه خوانندگان با مطالعة مقدمة نويسندگان به آن پي مي‌برند، اما يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين كتاب كه ذكر آن حائز اهميت است توجه به مباني سلولي و مولكولي فيزيولوژي جانوري در رده‌هاي مختلف جانوري است. علاوه بر اين، نويسندگان كتاب در نگارش فصل‌هاي مختلف توجه ويژه‌اي به اين اصل داشته‌اند كه فيزيولوژي جانوري منحصر به شناسايي و عملكرد دستگاه‌هاي مختلف بدن نيست، بلكه اين علم تلفيقي از زيست‌شناسي تكويني، ژنتيك، سلولي‌ـ‌ مولكولي، بيوسيستماتيك، تكامل و اكولوژي است.
به‌طور كلي داشتن اين ويژگي‌ها باعث شده است تا كتاب حاضر به‌عنوان يكي از منابع اصلي فيزيولوژي جانوري به‌شمار آيد و در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا تدريس‌ شود. در ترجمة حاضر سعي شده است كه همة جنبه‌هاي كتاب اصلي عليرغم سنگيني مطالب و گستردگي مباحث، به‌طور كامل لحاظ شود. همچنين در معادل‌يابي‌ واژه‌ها و اصطلاحات، سعي مترجمان اين بوده است كه از واژه‌هايي استفاده شود كه دانشجويان رشتة زيست‌شناسي با آنها آشنايي دارند و در تأليفات ديگر و ترجمه‌هاي كتاب‌هاي رشته‌هاي مختلف زيست‌شناسي با آن روبه‌رو مي‌شوند. به نظر مي‌رسد كه استفاده از واژه‌هاي مأنوس فارسي در مباحث پيچيدة فيزيولوژي جانوري به رواني متن و درك آسان آن كمك كند. اسامي جانوراني كه معادل فارسي دارند با حفظ نام علمي معرفي شده‌اند و اگر براي جانور معادل فارسي وجود نداشته است (به علت عدم تعلق به فون ايران)، آن را در سطح خانواده و يا جنس معرفي كرده‌ايم تا خوانندگان محترمي كه آشنايي كاملي با جانوران ندارند، ديد بهتري نسبت به موضوع مورد بحث داشته باشند. بر اين اساس اميد است كه ترجمة حاضر بتواند به دانشجويان رشته‌هاي زيست‌شناسي، دامپزشكي، شيلات، دامپروري و شركت‌كنندگان در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد، دكتري، المپياد‌هاي زيست‌شناسي و همچنين كلية علاقه‌مندان به شناخت عملكرد سلول‌ها، بافت‌ها و دستگاه‌هاي بدن جانوران كمك كند تا اصلي‌ترين اطلاعات فيزيولوژي جانوري را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. در اينجا لازم مي‌دانيم از استادان محترم و دوستاني كه ما را در توفيق انجام اين امر ياري كردند، صميمانه تشكر و قدرداني كنيم:
• از استادان و متخصصان محترم رشته‌هاي مختلف زيست‌شناسي، خانم‌ها دكتر حوري سپهري، دكتر هلن عالي‌پناه و آقايان دكتر علي حائري روحاني، دكتر سيد مهدي كلانتر، دكتر اسكندر رستگار پوياني، دکتر مجید عرفانی مقدم و دكتر كامبيز كرمي كه ما را در معادل‌سازي اسامي جانوران و انتخاب واژه‌هاي تخصصي راهنمايي كردند.
• از آقاي محمد كرام الديني كه زحمات زيادي را در ويراستاري كتاب متحمل شدند

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد اول و دوم

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد اول

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد دوم

ويراست سوم
تالیف : كريستوفر د. مويز , پاتريشيا م. شولت
ترجمه : آمنه رضايوف , آمنه زارع چاهوكي , زهرا شيرازي زند , سيد پيمان مقدسي
انتشارات دانشگاه تهران
چاپ اول- 1400

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد دوم

سال‌ها تحصيل و تدريس در رشتة فيزيولوژي جانوري باعث شد، تا همواره كمبود منابع فارسي كه بتوانند نيازهاي دانشجويان را در اين زمينه برطرف سازند احساس شود. اين نياز انگيزه‌اي براي مترجمان بود تا همت گمارند و كتاب حاضر را ترجمه كنند. انتخاب كتاب مباني فيزيولوژي جانوري بر اساس ويژگي‌هاي منحصر به فرد آن بود كه خوانندگان با مطالعة مقدمة نويسندگان به آن پي مي‌برند، اما يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين كتاب كه ذكر آن حائز اهميت است توجه به مباني سلولي و مولكولي فيزيولوژي جانوري در رده‌هاي مختلف جانوري است. علاوه بر اين، نويسندگان كتاب در نگارش فصل‌هاي مختلف توجه ويژه‌اي به اين اصل داشته‌اند كه فيزيولوژي جانوري منحصر به شناسايي و عملكرد دستگاه‌هاي مختلف بدن نيست، بلكه اين علم تلفيقي از زيست‌شناسي تكويني، ژنتيك، سلولي‌ـ‌ مولكولي، بيوسيستماتيك، تكامل و اكولوژي است.
به‌طور كلي داشتن اين ويژگي‌ها باعث شده است تا كتاب حاضر به‌عنوان يكي از منابع اصلي فيزيولوژي جانوري به‌شمار آيد و در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا تدريس‌ شود. در ترجمة حاضر سعي شده است كه همة جنبه‌هاي كتاب اصلي عليرغم سنگيني مطالب و گستردگي مباحث، به‌طور كامل لحاظ شود. همچنين در معادل‌يابي‌ واژه‌ها و اصطلاحات، سعي مترجمان اين بوده است كه از واژه‌هايي استفاده شود كه دانشجويان رشتة زيست‌شناسي با آنها آشنايي دارند و در تأليفات ديگر و ترجمه‌هاي كتاب‌هاي رشته‌هاي مختلف زيست‌شناسي با آن روبه‌رو مي‌شوند. به نظر مي‌رسد كه استفاده از واژه‌هاي مأنوس فارسي در مباحث پيچيدة فيزيولوژي جانوري به رواني متن و درك آسان آن كمك كند. اسامي جانوراني كه معادل فارسي دارند با حفظ نام علمي معرفي شده‌اند و اگر براي جانور معادل فارسي وجود نداشته است (به علت عدم تعلق به فون ايران)، آن را در سطح خانواده و يا جنس معرفي كرده‌ايم تا خوانندگان محترمي كه آشنايي كاملي با جانوران ندارند، ديد بهتري نسبت به موضوع مورد بحث داشته باشند. بر اين اساس اميد است كه ترجمة حاضر بتواند به دانشجويان رشته‌هاي زيست‌شناسي، دامپزشكي، شيلات، دامپروري و شركت‌كنندگان در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد، دكتري، المپياد‌هاي زيست‌شناسي و همچنين كلية علاقه‌مندان به شناخت عملكرد سلول‌ها، بافت‌ها و دستگاه‌هاي بدن جانوران كمك كند تا اصلي‌ترين اطلاعات فيزيولوژي جانوري را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. در اينجا لازم مي‌دانيم از استادان محترم و دوستاني كه ما را در توفيق انجام اين امر ياري كردند، صميمانه تشكر و قدرداني كنيم:
• از استادان و متخصصان محترم رشته‌هاي مختلف زيست‌شناسي، خانم‌ها دكتر حوري سپهري، دكتر هلن عالي‌پناه و آقايان دكتر علي حائري روحاني، دكتر سيد مهدي كلانتر، دكتر اسكندر رستگار پوياني، دکتر مجید عرفانی مقدم و دكتر كامبيز كرمي كه ما را در معادل‌سازي اسامي جانوران و انتخاب واژه‌هاي تخصصي راهنمايي كردند.
• از آقاي محمد كرام الديني كه زحمات زيادي را در ويراستاري كتاب متحمل شدند

مبانی و کاربردهای فناوری CRISPR/Cas در دستکاری ژنتیکی گیاهان (دانشگاه گرگان)

نزدیک به یک دهه از ویرایش هدفمند ژنوم موجودات تک سلولی و پر سلولی مختلف به واسطه فناوری CRISPR/Cas میگذرد

ویراش هدفمند ژنوم گیاهان در تعداد زیادی از گونه های علفی و حتی چوبی میسر شده است بسیاری از جنبه های این

فناوری به ویژه در رابطه با تخریب هدفمند ژنها وارد نمودن ژن و جایگزینی در یک ناحیه ویژه در ژنوم در حال آشکار شدن است .

اگرچه که هنوز ویرایش ژنوم در برخی از گزارش ها با مقداری خطا همراه بوده است . اما به سرعت جایگزین های زیادی یرای 

بالا بردن دقت این فناوری مانند prime editing بوجود آمده که در آن یک Cas9 تغیر داده شده تنها در یک رشته DNA برش

ایجاده نموده و سپس به کمک آنزیم رونوشت بردار معکوس هدایت شده بوسیله RNA عمل ویرایش دقیق در محل برش انجام

می شود . این روش های به نژادی نوین در گیاهان فرایند تولید گیاهان هموزیگوس را نسبت به روش روش های قدیمی 

دستکاری ژنوم طوری تسریع خواهد نمود که تفاوت بین گیاهان حاصل از جهش و گیاهان حاصل از ویرایش با کریسپر آشکار

نخواهد بود .

علوم پایه

کتاب های علوم پایه زیست شناسی شیمی فیزیک ریاضی دانشگاهی