فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد اول

 کتاب فیزیولوژی تایز و زایگر جلد اول نوشته تایز- زایگر- مولر- مورفی  است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب 664 صفحه  ای که از سال 1398 تا کنون سه بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 13 مبحث اصلی زیر، فیزیولوژی گیاهی را مورد بررسی قرار می دهد:

فصل 1: معماری گیاه و سلول

فصل 2: ساختار ژنوم و بیان ژن

فصل 3: آب و سلول های گیاهی

فصل 4: موازنه آب در گیاهان

فصل 5: تغذیه معدنی

فصل 6: انتقال مواد محلول

فصل 7: فتوسنتز: واکنش های نوری

فصل 8: فتوسنتز: واکنش های کربن

فصل 9: فتوسنتز: ملاحضات فیزیولوژیک و اکولوژیک

فصل 10: زیست شناسی روزنه

فصل 11: انتقال در آوند آبکش

فصل 12: تنفس و متابولیسم لپیید

فصل 13: آسیمیلاسیون عناصر غذایی معدنی

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد دوم

 کتاب فیزیولوژی تایز و زایگر جلد دوم نوشته تایز- زایگر- مولر- مورفی  است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب 672 صفحه  ای که از سال 1398 تا کنون دو بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و از فصل 14 تا فصل 24 فیزیولوژی گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 14: دیواره های سلولی: ساختار، شکل گیری و گسترش(توسعه)

فصل 15: پیام ها و انتقال پیام

فصل 16: پیام های نور خورشید

فصل 17: جنین زایی

فصل 18: خواب بذر،جوانه زنی و استقرار گیاهچه

فصل 19: رشد رویشی و اندام زایی

فصل 20: کنترل گلدهی و نمو گل

فصل 21: گامتوفیت ها،گرده افشانی، بذور و میوه ها

فصل 22: پیری گیاه و مرگ سلول

فصل 23: برهمکنش های زیستی

فصل 24: تنش غیرزنده

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

 

مبانی آمار زیستی (دانش پژوهان)

کتاب مبانی آمار زیستی نوشته دکنتر رضا شاه نظر نژاد خالصی است. که در انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسیده است.

این کتاب 388 صفحه  ای از سال 1397 تا کنون برای سومین بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و  9 مبحث اصلی زیر، مبانی آمار زیستی  را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: الفبای آمار زیستی

فصل 2: توصیف یک متغیر

فصل 3: توصیف همزمان دو متغیر

فصل 4: توزیع های آماری

فصل 5: الفبای آمار تحلیلی

فصل 6: تست های z و t

فصل 7: تست مجذور کای

فصل 8: سایر روش های تحلیل آماری

فصل 9: ارزیابی و تست های تشخیصی و غربالگری

در پایان کتاب پیوست برای مخاطبان کتاب آورده شده است.

مبانی ریاضیات کاربردی برای المپیاد زیست شناسی

مبانی ریاضیات کاربردی برای المپیاد زیست شناسی

نویسنده: عرفان شیرمحمدی گاوگانی- محمد جواد مقراضی

فهرست مطالب: بخش اول: آشنایی با مبانی ریاضیات

بخش دوم: ریاضیات در خدمت زیست شناسی

بخش سوم: پیوست‌ها

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد اول و دوم

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد اول

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد دوم

ويراست سوم
تالیف : كريستوفر د. مويز , پاتريشيا م. شولت
ترجمه : آمنه رضايوف , آمنه زارع چاهوكي , زهرا شيرازي زند , سيد پيمان مقدسي
انتشارات دانشگاه تهران
چاپ اول- 1400

نردبان المپیاد زیست شناسی

این کتاب شامل پرسش‌ها و پاسخ‌های مرحله اول اولین دوره تا بیست و چهارمین دوره المپیادهای زیست‌شناسی ایران به صورت موضوعی می‌باشد.

ژنتیک از دیدگاه حل مساله

 کتاب ژنتیک از دیدگاه حل مساله نوشته ساسان امینی است. که در انتشارات اندیشه سرا به چاپ رسیده است.

این کتاب 276 صفحه  ای که از سال 1382 تا کنون سی و دو بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 8 مبحث اصلی زیر، ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: مقدمه ای بر احتمالات

فصل 2: تقسیم سلولی

فصل 3: مندلیسم

فصل 4:تعمیم مندلیسم

فصل 5: جنسیت

فصل 6: تغییرات کروموزومی

فصل 7: استثنائاتی بر مندلیسم

فصل 8: ژنتیک جمعیت

ژنتیک کلاسیک منابع المپیاد (فاطمی)

کتاب ژنتیک کلاسیک نوشته رضا شاه نظر نژاد خالصی  است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 169 صفحه ای که تا سال 1401 پنج بار تجدید چاپ شده است، از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در  5 مبحث اصلی زیر،  ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد:

فصل 1: زیر بنای وراثت

فصل 2: الگوهای وراثت یک ژن

فصل 3: الگوهای وراثت چند ژن

فصل 4: ژنتیک جمعیت

فصل 5: الگو های خاص وراثت

 

 

صفحه3 از3

المپیاد زیست شناسی