ژنتیک کلاسیک منابع المپیاد (فاطمی)

کتاب ژنتیک کلاسیک نوشته رضا شاه نظر نژاد خالصی  است. که در انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

این کتاب 169 صفحه ای که تا سال 1401 پنج بار تجدید چاپ شده است، از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در  5 مبحث اصلی زیر،  ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد:

فصل 1: زیر بنای وراثت

فصل 2: الگوهای وراثت یک ژن

فصل 3: الگوهای وراثت چند ژن

فصل 4: ژنتیک جمعیت

فصل 5: الگو های خاص وراثت

 

 

ژنتیک از دیدگاه حل مساله

 کتاب ژنتیک از دیدگاه حل مساله نوشته ساسان امینی است. که در انتشارات اندیشه سرا به چاپ رسیده است.

این کتاب 276 صفحه  ای که از سال 1382 تا کنون سی و دو بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 8 مبحث اصلی زیر، ژنتیک را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: مقدمه ای بر احتمالات

فصل 2: تقسیم سلولی

فصل 3: مندلیسم

فصل 4:تعمیم مندلیسم

فصل 5: جنسیت

فصل 6: تغییرات کروموزومی

فصل 7: استثنائاتی بر مندلیسم

فصل 8: ژنتیک جمعیت

نردبان المپیاد زیست شناسی

این کتاب شامل پرسش‌ها و پاسخ‌های مرحله اول اولین دوره تا بیست و چهارمین دوره المپیادهای زیست‌شناسی ایران به صورت موضوعی می‌باشد.

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد اول و دوم

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد اول

مبانی فیزیولوژی جانوری مویز جلد دوم

ويراست سوم
تالیف : كريستوفر د. مويز , پاتريشيا م. شولت
ترجمه : آمنه رضايوف , آمنه زارع چاهوكي , زهرا شيرازي زند , سيد پيمان مقدسي
انتشارات دانشگاه تهران
چاپ اول- 1400

مبانی ریاضیات کاربردی برای المپیاد زیست شناسی

مبانی ریاضیات کاربردی برای المپیاد زیست شناسی

نویسنده: عرفان شیرمحمدی گاوگانی- محمد جواد مقراضی

فهرست مطالب: بخش اول: آشنایی با مبانی ریاضیات

بخش دوم: ریاضیات در خدمت زیست شناسی

بخش سوم: پیوست‌ها

مبانی آمار زیستی (دانش پژوهان)

کتاب مبانی آمار زیستی نوشته دکنتر رضا شاه نظر نژاد خالصی است. که در انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسیده است.

این کتاب 388 صفحه  ای از سال 1397 تا کنون برای سومین بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و  9 مبحث اصلی زیر، مبانی آمار زیستی  را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: الفبای آمار زیستی

فصل 2: توصیف یک متغیر

فصل 3: توصیف همزمان دو متغیر

فصل 4: توزیع های آماری

فصل 5: الفبای آمار تحلیلی

فصل 6: تست های z و t

فصل 7: تست مجذور کای

فصل 8: سایر روش های تحلیل آماری

فصل 9: ارزیابی و تست های تشخیصی و غربالگری

در پایان کتاب پیوست برای مخاطبان کتاب آورده شده است.

فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد دوم

 کتاب فیزیولوژی تایز و زایگر جلد دوم نوشته تایز- زایگر- مولر- مورفی  است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب 672 صفحه  ای که از سال 1398 تا کنون دو بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و از فصل 14 تا فصل 24 فیزیولوژی گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 14: دیواره های سلولی: ساختار، شکل گیری و گسترش(توسعه)

فصل 15: پیام ها و انتقال پیام

فصل 16: پیام های نور خورشید

فصل 17: جنین زایی

فصل 18: خواب بذر،جوانه زنی و استقرار گیاهچه

فصل 19: رشد رویشی و اندام زایی

فصل 20: کنترل گلدهی و نمو گل

فصل 21: گامتوفیت ها،گرده افشانی، بذور و میوه ها

فصل 22: پیری گیاه و مرگ سلول

فصل 23: برهمکنش های زیستی

فصل 24: تنش غیرزنده

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

 

فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد اول

 کتاب فیزیولوژی تایز و زایگر جلد اول نوشته تایز- زایگر- مولر- مورفی  است. که در انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب 664 صفحه  ای که از سال 1398 تا کنون سه بار تجدید چاپ شده است.

این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 13 مبحث اصلی زیر، فیزیولوژی گیاهی را مورد بررسی قرار می دهد:

فصل 1: معماری گیاه و سلول

فصل 2: ساختار ژنوم و بیان ژن

فصل 3: آب و سلول های گیاهی

فصل 4: موازنه آب در گیاهان

فصل 5: تغذیه معدنی

فصل 6: انتقال مواد محلول

فصل 7: فتوسنتز: واکنش های نوری

فصل 8: فتوسنتز: واکنش های کربن

فصل 9: فتوسنتز: ملاحضات فیزیولوژیک و اکولوژیک

فصل 10: زیست شناسی روزنه

فصل 11: انتقال در آوند آبکش

فصل 12: تنفس و متابولیسم لپیید

فصل 13: آسیمیلاسیون عناصر غذایی معدنی

 در پایان کتاب واژ ه نامه برای مخاطبان کتاب آورده شده است

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021 جلد دوم (اندیشه رفیع)

این کتاب جلد دوم ترجمه ی2021 Guyton and Hall textbook of medical physiologyاست و آخرین ویرایشی است که تا بحال از این کتاب منتشر شده است. کتاب فیزیولوژی گایتون یکی از معدود کتب فیزیولوژی است که در عین سادگی مطالب, حاوی نکات بسیار مهم و روزمره در مورد فیزیولوژی پزشکی است. کتاب پیش رو حاوی 1418 صفحه ی تمام رنگی , 7 بخش و 40 فصل است.مطالب بخش اول تا آخر بخش هشتم در جلد اول و مطالب بخش نهم تا بخش پانزدهم در جلد دوم قرار گرفته است. بخش های مختلف به ترتیب زیر در کتاب قرار گرفته اند: بخش9)دستگاه عصبی1:اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی بخش10)دستگاه عصبی2:حس های ویژه بخش11)دستگاه عصبی; نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی بخش12)فیزیولوژی دستگاه گوارش بخش13)متابولیسم و تنظیم دما بخش14)غدد درون ریز و تولیدمثل بخش15)فیزیولوژی ورزش

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021 جلد اول (اندیشه رفیع)

این کتاب جلد اول ترجمه ی2021 Guyton and Hall textbook of medical physiologyویرایش چهاردهم است. کتاب پیش رو حاوی 730 صفحه ی تمام رنگی , 8 بخش و 45 فصل است. بخش های مختلف به ترتیب زیر در کتاب قرار گرفته اند: بخش1-مقدمه ای بر فیزیولوژی:سلول و فیزیولوژی عمومی بخش2-فیزیولوژی غشا, عصب و عضله بخش3-قلب بخش4-گردش خون بخش5-کلیه ها و مایعات بدن بخش6-سلول های خونی, ایمنی و انعقاد خون بخش7-تنفس بخش8-فیزیولوژی هوانوردی, فضا و غواصی در اعماق دریا

سیستماتیک گیاهی سیمپسون جلد دوم

فهرست مطالب

فصل9: ریخت شناسی گیاهی
فصل10: آناتومی و فیزیولوژی گیاهی
فصل11: رویان شناسی گیاهی
فصل12: گرده شناسی
فصل13: زیست شماسی تولید مثل گیاهی
فصل14: سیستماتیک مواکولی گیاهی
فصل15: شناسایی گیاهان
فصل16: نام گذاری گیاهان
فصل17: جمع آوری و ثبت گیاه
فصل18: هرباریوم ها و نظام های داده
فصل19: گونه و حفاظت در سیستماتیک گیاهی

سیستماتیک گیاهی سیمپسون جلد اول (رنگی)

کتاب سیستماتیک گیاهی نوشته  و زیر نظر پرفسور جمشید درویش می باشد. که در انتشارات خانه زیست شناسی به چاپ رسیده است.

این کتاب دارای 492 صفحه می باشد.

و در 8 مبحث اصلی زیر، سیستماتیک گیاهی را مورد بررسی قرار میدهد؛

فصل 1: مروری بر دانش سیستماتیک

فصل 2: تبار شناسی

فصل 3: تکامل و تنوع گیاهان سبز در خشکی زی

فصل 4: تکامل و تنوع در گیاهان آوندی

فصل 5: تکامل و تنوع گیاهان چوبی و دانه دار

فصل 6: تکامل گیاهان گل دار

فصل 7: تنوع و رده بندی گیاهان گل دار: راسته آمبورلال، راسته نیلوفرآبی سانان، راسته آستروبیلیال، ماگنولئیدها، برگ شاخ سانان و تک لپه ای ها

فصل 8: تنوع و رده بندی گیاهان گل دار: دو لپه ای های حقیقی

 

ساعت ها با المپیاد زیست شناسی (دانش پژوهان)

کتاب ساعت ها با المپیاد زیست شناسی مجموعه ای از المپیادهای آزمایشی زیست شناسی برای دانش پژوهانی است که قصد دارند در مرحله اول و دوم المپیاد شرکت کنند. همچنین با حل کامل سوال و مرور پاسخ های آن، همه دانش آموزان به راحتی سوالات دشوارتر کنکور را پاسخ خواهند داد.

صفحه1 از3

المپیاد زیست شناسی