به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

کمپبل

بیولوژی کمپبل (دوره هفت جلدی)

دوره هفت جلدی مترجمان: گروه مترجمان خانه زبست شناسی ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 261,500 تومان
مقدار تخفیف: 78,450 تومان
قیمت نهایی:183,050 تومان
تخفیف: 78,450 تومان

بیولوژی کمپبل جلد 2

جلد دوم- سلول مولفان: واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجمان: ...

قیمت پشت جلد: 31,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,200 تومان
قیمت نهایی:24,800 تومان
تخفیف: 6,200 تومان

بیولوژی کمپبل جلد 7 اکولوژی

جلد هفتم- اکولوژی مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,600 تومان
قیمت نهایی:22,400 تومان
تخفیف: 9,600 تومان

بیولوژی کمپبل جلد1

جلد اول- شیمی حیات مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:18,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان

بیولوژی کمپبل جلد3

جلد سوم- ژنتیک مولفان: واسرمن - مینورسکای- جکسون مترجمان: ...

قیمت پشت جلد: 41,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,200 تومان
قیمت نهایی:32,800 تومان
تخفیف: 8,200 تومان

بیولوژی کمپبل جلد4

جلد چهارم- مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع ...

قیمت پشت جلد: 57,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,400 تومان
قیمت نهایی:45,600 تومان
تخفیف: 11,400 تومان

بیولوژی کمپبل جلد5

جلد پنجم- ساختار و عمل گیاهان مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 29,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:23,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان

بیولوژی کمپبل جلد6

جاد ششم- ساختار و عمل جانوران مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 48,500 تومان
مقدار تخفیف: 9,700 تومان
قیمت نهایی:38,800 تومان
تخفیف: 9,700 تومان